Deprem Araştırma Bülteni (1973-2000) Arşivi

DEPREM ARAŞTIRMA BÜLTENİ (1973-2000)


Ülkemizin deprem hafızasını barındıran, Nisan 1973 -  Nisan 2000 tarihleri arasında  27  yıl  boyunca kesintisiz 84 sayı olarak "süreli " yayımlanan ancak mevcut halde yayın hayatına ara vermiş durumda olan "Deprem Araştırma Bülteni" nin ayımlanmış  bütün  eski sayılarına ilgili sayının kapak fotoğrafına tıklayarak ulaşılabilmektedir.
 

7

Sayı Kapak İçerik
1

 

 1. Deprem Araştırma Bülteni İçin
 2. Çıkarken
 3. Sismisite Çalışmaları ve Kıbrıs’ın Sismisitesi Hakkında Bir İnceleme
 4. Betonarme Kısa Kolonların Depreme Dayanıklı Yapımı
 5. Nükleer Santralların Depreme Karşı Hesabı
 6. Mikrotremorlar IX
 7. Kuvvetli Depremlerin Spektrum Analizleri
 8. Bir Yapının Depreme Olan Maksimum Mukabelesinin Tayini İçin İstatistiksel Bir Yöntem
 9. 1971 San Fernando Kalifornia Depremi Konferasından Rapor

 

2

 

 1. Sn. Bülent Bingöl’ün Mektubu
 2. Mikro-Bölgeleme
 3. Depreme Dayanıklı Köprü Yapımı
 4. Japonya’da Uygulanan Mikro- Bölgeleme Metodları
 5. Zemin Şartlarının Esas Alınmasıyla Yapılacak Mikro-Bölgeleme Haritaları için Bir Metod
 6. Kuvvetli Deprem Hareketi Kayıtlarından Mukabele Spektrumunun Hesaplanması
 7. Kumlu Zeminlerin Sıvılaşma Potansiyelinin Tespiti
 8. Yeni Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasının Getirdikleri
3

 

 1. 1969 Güney Afrika Boland Depreminde Bina Hasarlarının Onarımı
 2. Nükleer Güç Santrallerinin Depremlere Karşı Projelendirilmesi
 3. Depremler Sırasındaki Zemin Hareketlerinin Önemli Özellikleri
 4. Mikro Bölgelendirme için Jeofizik Mühendisliği Araştırma Teknikleri 
 5. Japonya' nın Bazı Bölgelerinde Gözlenen Deprem Zararları ve Zemin Altı Şartları
4

 

 1. Dolgu Duvar-Çerçeve İlişkileri İçin Analitik Model
 2. Basit Bir Sarsma Tablası
 3. Zemin Yapısının Deprem Yer Hareketine Etkisi Konusunda Literatür Araştırması
 4. 1967 Caracas Depreminde, Yapı-Zemin Müşterek Davranışının Deprem Hasarına Etkisi
 5. Yerinde S Dalga Hızı Ölçmeleri Yapmak İçin Çeşitli Teknikler
5

 

 1. Kolon-Kiriş Ek Yerlerinin Yatay (Deprem) Kuvvetlere Dayanıklı Yapılması
 2. Türkiye’de Kırsal Konutların Son Yıllardaki Tahripkâr Depremlere Mukabelesi (1969-1972)
 3. İzmit İli Mikrobölgeleme Etüdünde Yapılan Mikrotremor Çalışmaları
 4. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinde Sismik Mikrobölgeleme Metodlarının Geliştirilmesi
 5. Deprem Esnasında Büyük Toprak Altı Yapılarda Zemin-Yapı İlişkileri
 6. Kuvvetli Deprem Hareketi ve Hollywood’da Zemin Durumu
6

 

 1. Tarihsel Perspektifte Süleymaniye Cami’nin Depremlere Mukavemeti (1557-1973)
 2. Zemin Dinamiği Problemlerinde Kullanılan Zemin Parametrelerinin Tayini
 3. Deprem Parametrelerinin Ampirik Olarak Hesaplanması Üzerinde Bazı Uygulamalar
 4. S Dalgalarının Meydana Getirilişi ve Uygulaması Üzerinde Deneysel Çalışmalar
 5. Yapılara Gelen Maksimum Deprem Etkilerinin “Mod Süperpozisyonu” Metodu ile Hesaplanması
 6. Deprem Şiddeeti ve Düzeltilmiş Deprem Spektrumları
7

 

 1. Yapı Sistemlerinin Özel Periyodları
 2. Depremlerin Endüstri Yapıları, Enerji Üretim ve Dağıtım Tesisleri ve Yapıların Taşıyıcı Olamayan Kısımları Üzerindeki Etkileri
 3. Elasto- Plastik Sistemlerin Gelişigüzel Titreşimi
 4. Çok Katlı Perdeli Yapıların Yatay Yüklere Göre Yaklaşık Hesap Metodu
 5. Arazi ve Laboratuvar Deneyleri il Zeminlerin Kayma Modülünün Saptanması
 6. 27 Haziran 1966 Parkfield Depreminde Elde Olunan Sismoskop Kayıtlarının İncelenmesi
 7. Tahripkâr Depremlerde Zemin Hareketlerinin Ölçülmesi
8

 

 1. Sismik Dalgaların Deneysel Etüdleri Yoluyla Mikrotremorların Karakteristikleri Üzerine Araştırmalar
 2. Balkan Bölgesindeki Deprem Riskinin Değerlendirilmesi
 3. Sömel Altındaki Çökmeyi Hesaplamak İçin Basit Bir Metod
9

 

 1. Haliç Köprüsü Deprem Analizi
 2. Depreme Dayanıklı Çok Katlı Yapılarda Sünek Perde Duvarları
 3. Mühendislikte Deprem Riski Analizi
 4. Banjaluka Şehrinin Sismik Mikrobölgeleme Etüdü ve Mühendislik Sismolojisi Araştırma Çalışma Projesi
10

 

 1. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelikte Betonarme Yapılarla İlgili Bölümün Temel İlkeleri ve Açıklamalar
 2. Düşey Titreşim Genliğinin Kohezyonsuz Zeminlerin Sıkılaştırılmasına Etkisi
 3. Kırım’ın Geliştirilmiş Sismik Sarsılabilirlik (Shakeability) Haritaları
11

 

 1. Deprem ve Parametreleri
12

 

 1. Yeni Deprem Yönetmeliği 13. Bölümünün Açıklanması
 2. Binaların Burulmaya Göre Hesabı
 3. 100 Metreküplük Bir Yüksek Su Haznesinin Deprem Analizi
 4. Depremlerin Önceden Bilinmesi
 5. İstinat Duvarlarında Depremler Sırasında Oluşan Basınçlar
 6. Depremler Sırasında Oluşan Basınçlar Hakkında Kısa Bir Not
 7. Deprem Hasar Çalışmaları İçin Yöntemler ve Güvence Limitleri
 8. Nikaragua İçin Yapılan Sismik Risk Çalışmaları
13

 

 1. Toprak Barajların Dinamik Hesap Yöntemleri
 2. Kaliforniya Eyaleti Su Projesi Sismik Analizi
 3. Yeni Deprem Şiddet Skalası
 4. Zeminin ve Jeolojinin Yerel Deprem Mukabelesine Olan Etkinliği
14

 

 1. Ankara’nın DepremBölgesinde Bulunmasının Nedenleri
 2. Perde Duvarları İle Çerçevelerin Karşılıklı Etkisi
 3. Deprem Bölgelerindeki Yerleşimlerin Gelişme Planlamasının Bazı Yönleri
15

 

 1. Arazi Kullanımı Planlaması ve Doğal Afetlerin Azaltılması
 2. Risk Analizi
 3. Betonarme Kirişlerde Düktilite Şartları
16

 

 1. (Deprem Mühendisliği Açısından) Yapı Dinamiğine Giriş
 2. Sismik Bölgelemede Problemler
17

 

 1. Deprem Hareketi ve Dinamik Zemin Parametreleri İlişkisi
 2. Nükleer Güç Santralleri İçin Deprem Riski Analizi
 3. Zeminlerin Dinamik Davranışlarına Ait Gerilme-Deformasyon Bağıntıları
 4. Aletsel Sismolojide Bazı Ana Yöntemler ve Uygulamalar
18

 

 1. Türkiye’nin Deprem Bölgelerinin Belirlenmesinde Bazı İstatistik Yaklaşımlar
 2. Depremlerle İlgili Hükümleri Açısından “Yol Köprüleri için Teknik Şartname” Üzerine Düşünceler
 3. Deprem Yönetmeliği Yapı Tipi Katsayısının Karar Tablosu Tekniği ile İncelenmesi
 4. Deprem Bölgelerinde Bulunan Büyük Boyutlu Panolardan Oluşmuş Yapılarla İlgili Bazı Araştırmalar
 5. Depremin Önceden Bilinmesi ve Alarma Geçme Konusunda Bilimsel ve Sosyal Problemler
19

 

 1. Perde Duvarlı Alçak Yapılarda Yatay Yüklerin Analizi
 2. Dönel İnce Kabuk-Sıvı Sistemlerinin Dinamik Hesabı
 3. Batı Türkiye’de Deprem Etkinliği (Eylül- Aralık 1976)
 4. Sismolojide Son 25 Yıl
 5. Yeni Bir Deprem Monitör Sistemi
20

 

 1. Öngerilmeli Beton Yapıların Deprem Dayanımı
 2. Elastik Zemine Oturan Çok Katlı Çerçevelerin Deprem Hesabı İçin Teorik ve Deneysel İncelemeler
 3. Düşey Titreşimlerle Kohezyonsuz Zeminlerin Maksimum Birim Ağırlığının Tayini)
 4. Maksimum Deprem Mağnitüdünün Belirlenmesi
21

 

 1. Yansıtmayan Sınırların Yapı-Zemin Dinamik Etkileşim Problemlerine Uygulanılışında Hata Analizleri
 2. Yapı Mühendisliğinde Eigendeğer Problemlerinin Çözümü
 3. Plastisite İndisinin Kayma Dalgası Hızına Etkisi
 4. İstanbul-Kandilli Deprem İstasyonu İçin Süreye Bağlı Magnitüd Denklemi
 5. Batı Anadolu’nun Deprem Riski Analizi
22

 

 1. Türkiye’nin Konut Sorunu
 2. Yığma Yapıların Yatay Yüklere Göre Hesabı
 3. Tuğla Yığma Yapıların Depremlerdeki Davranışları
 4. Deprem Açısından Mimari Tasarım
 5. TARTIŞMA-“Batı Anadolunun Deprem Riski Analizi”-Deprem Risk Analizlerindeki Belirsizlikler
 6. Küçük Depremlerin Getirdiği Sorunlar
 7. Düzeltme Sayı 21 “İstanbul-Kandilli Deprem İstasyonu için Süreye Bağlı Magnitüd Denklemi”
23

 

 1. Yapısal Sistemlerde Doğal Titreşim Mod ve Frekanslarının “Newmark” Yöntemi ile Sayısal Saptanması
 2. Kohezyonlu Zeminlerin Dinamik Mukavemeti Hakkında
24

 

 1. Kumlu Zeminlerin Dinamik ÖzellikleriKohezyonlu Zeminlerin Dinamik Mukavemeti Hakkında
 2. Zemin-Yapı Periyod Etkileşimi ve Deprem Yönetmelikleri
 3. Depremlerin Oluş Nedenleri Hakkında
 4. 1 İle 5 Saniyelik Mikrotremorların Gözlemi ve Deprem Mühendisliğine Uygulaması
25  

 

 1. Büyük Menderes Alçalımı ile Menderes Masifi Yükseliminin Sınırını Oluşturan Kuşağa Uygulanan Bir Deprem Öncesi Çalışması
 2. Batı Anadolu için Geliştirilmiş Deprem Büyüklüğü-Şiddet-Uzaklık İlişkisi
 3. Tsunami (Deniz Taşması) ve Türkiye Kıyılarını Etkilemiş Tsunamiler
 4. Depremle İlgili Zaman Parametrelerinin Elde Edilmesinde Kullanılan Laboratuvar Deneyleri
26  

Deprem Araştırma Bülteni (26.Sayı)

        1.İstanbul İçin Deprem Riski Analizi

        2.Çerçeve Sistemlerin Yatay Yükler Altında İncelenmesi

        3.Batı Anadolu’da Bazı Yerleşim Alanlarında Beklenen Deprem Şiddetlerinin Saptanması

        4.Deprem Dalgasının Faz Karakteristikleri ve Uygulamasına İlişkin İnceleme

27  

Deprem Araştırma Bülteni (27.Sayı)

        1.  Ağır Yapıların Yaklaşık ÜÇ Boyutlu Dinamik Analizi

        2.Ağır Yapıların Dinamik Analizinde Matematik Model Seçimi

        3.Batı Türkiye’de Deprem Etkinliği (Ocak-Ağustos, 1976)

        4.Depremlerin Önceden Bilinmesi Konusundaki Araştırma İçin Bir Avrupa Programı Önerisi

28  

Deprem Araştırma Bülteni (28.Sayı)

        1.  Zemin-Yapı Sisteminde Sönüm

        2. Depremler Sırasında Sıvılaşma ve Nedenleri Hakkında Düşünceler 

        3.Deprem Araştırma Enstitüsü Bülteni 1 ve 27 Sayılarında Çıkan Makale İsimleri

 

29  

Deprem Araştırma Bülteni (29.Sayı)

        1.  1977 Yılı Batı Türkiye Deprem Etkinliği

        2.Sismolojik Verilere Göre Doğu Akdenizin Kuzeyinde ve Güneydoğu Anadolu’da Avrasya- Afrika Levha Sınırının Özellikleri

        3.Çerçeve ve Perdelerden Meydana Gelen Sistemlerin Yatay Yükler Altında Statik Çözümü

        4.Simetrik Olmayan Yapıların Dinamik Özellikleri

 

30  

Deprem Araştırma Bülteni (30.Sayı)

        1.  1978 Yılı Batı Türkiye Deprem Etkinliği

        2.Duyarlı ve Sürekli Gravite, Eğim  ve Streyn Ölçüleri 

 

31  

Deprem Araştırma Bülteni (31.Sayı)

        1.  1979 Yılı Batı Türkiye Deprem Etkinliği

        2. Adapazarı yöresinde Yapılan Yapay Patlama ile İlgili Ön Değerlendirme Sonuçları

32  

Deprem Araştırma Bülteni (32.Sayı)

        1. Depreme Dayanıklı Betonarme Yapı Tasarımı Üzerine Notlar

        2. Kuzey Anadolu Fay Zonunda Deprem Kaynak Parametrelerinin Magnitüdle İlişkisi 

        3.Batı Anadolu’da Depremlerle Parametreleri Arasındaki İlişkiler

33  

Deprem Araştırma Bülteni (33.Sayı)

        1.  Gezegenler Sismolojisi ve İç Yapıları

        2.Toprak Dolgu Barajların Deprem Analizinde Yeni Tip Yapısal Denklemler

        3.San Fernando Fay Yakını Deprem Kayıtlarının Deprem Tasarımına Getirdikleri

        4.Silindirik Kabuk Ayaklı Yüksek Su Haznesinin Deprem Hesabı

34  

Deprem Araştırma Bülteni (34.Sayı)

        1. Perde ve Çerçevelerden Oluşan Sistemlerin Yanal Yüklere Göre Çözümü İçin Bir Yöntem

        2.Yaygın Temelli Yapıların Dinamik Analizleri

        3.İl, İlçe ve Kasabalarımızın Bulundukları Deprem Bölgeleri (alfabetik Sıralama)

        4.Yanlış Doğru Çizelgesi

35  
36  

Deprem Araştırma Bülteni (36.Sayı)

        1. 1980 Yılı Batı Türkiye Deprem Etkinliği

        2. Mekanik Darbe ile Kuyular Arası (Cross- Hole) ve Kuyu İçi (Down-Hole) Sismik Kesme Dalgaları Ölçümü 

        3.Sismik Mikrobölgelemede Kesme Dalgası Hızının Kullanılması

37  

Deprem Araştırma Bülteni (37.Sayı)

        1. Kaynak Parametrelerine Göre Kuzey Anadolu Fay Zonunda Faylanma Dinamiğinin İncelenmesi

        2. Kumlu Zemin Tabakalarında Sıvılaşma 

 

38  

Deprem Araştırma Bülteni (38.Sayı)

        1. Çerçeve Yapılarda Yüksek Modların Yaklaşık Olarak Belirlenmesi

        2. Marmara Bölgesi İçin Sismik Gürültü Ölçütleri

        3.Çerçeve Taşıyıcı Sistemlerin Yatay Yük Etkisi Altında Hesabı İçin Bir Bilgisayar Programı

         4. Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun İzmit- Kastamonu Kesiminin Tarihsel Dönem (1900 Öncesi) Deprem Etkinliği

        5 .SiBazı Ülkelerin Deprem Yönetmeliklerindeki Yatay Kuvvet Hesabı Yöntemlerinin Karşılaştırılması

39  

Deprem Araştırma Bülteni (39.Sayı)

        1. Perde- Çerçeveli Yüksek Yapıların Yatay Yüklere Göre Hesabı ve Temel Teşkili (Hesap ve Konstrüktif Esaslar)

40  

Deprem Araştırma Bülteni (40.Sayı)

        1. Güney Kaliforniya’da Deprem Sezinlemelerinde Manyetotellürik Yöntem

        2. Yapıların Deprem Hesapları Üzerine Bir Uygulama Örneği (Türk Deprem Yönetmeliği ile yeni DIN 4149 (Nisan 1981) karşılaştırılması)

        3. Kandilli Rasathanesi Deprem Ağı için Yerel Magnitüd Denklemlerinin Saptanması

         4. Depreme Dayanıklı Hastane Tasarımı

41  

Deprem Araştırma Bülteni (41.Sayı)

        1. Perdeli Yapıların Yatay Yüklere Göre Yaklaşık Çözümü ve Kesin Çözüm İçin Bir Bilgisayar Programı

        2. 1981 Yılı Batı Türkiye Deprem Etkinliği

        3. Barajların Eğilebilirliği Göz Önüne Alınmak Suretiyle Depremden Dolayı Baraj- Su Yüzeyinde Meydana Gelen Hidrodinamik Basıncın Etkin Bir Metodla Hesap Edilmesi

         4. Tünel Projeleri Seçim Kontrolü İçin Karmaşık Yerbilim Araştırma Programları

42  

Deprem Araştırma Bülteni (42.Sayı)

        1. Makine Temellerinin Bileşik Devrilme ve Yatay Ötelenme Hareketi

        2.  Yapıların Deprem Hesapları Üzerine Bir Uygulama Örneği (Türk Deprem Yönetmeliği ile Yeni DIN 4149 (Nisan 1981) Karşılaştırılması) (II inci Kısım)

        3. 1971-1975 Yıllarında Batı Türkiye Deprem Etkinliği

43  

Deprem Araştırma Bülteni (43.Sayı)

        1. Girişime Uğramış Yapay ve Gözlemsel Dispersif Dalgalarda Gecikme Zamanının Saptanması

        2. Kuzey ve Doğu Anadolu’da Love Dalgalarının Dispersiyonu ve Yerkabuğu Yapısı

        3. Bitlis-Zagros Kıtasal Çarpışma Kuşağı Boyunca Etkin Sığ Deformasyonlar İle Depremler Arasındaki İlişkiler

         4. Sismik Hız Oranları Kullanılarak Depremin Önceden Kestirilmesi

44  

Deprem Araştırma Bülteni (44.Sayı)

        1. Sayın İbrahim E. Leylek’in “Yapıların Deprem Hesabı Üzerine Bir Uygulama Örneği” Adlı Yazısı ile İlgili Bir İrdeleme 

        2. Baraj- Rezervuar Sistemlerinin Dinamik Analizi 

        3. Başlangıç Gerilme Şartlarının Depremler Sırasında Sıvılaşmaya Etkisi (Deneyler ve Bir Yorum)

         4. 1982 Yılı Batı Türkiye Deprem Etkinliği

45  

Deprem Araştırma Bülteni (45.Sayı)

        1. Kuzey Anadolu Fay Zonu ve Çevresinin Deprem Etkinliğinin İncelenmesi

46  

Deprem Araştırma Bülteni (46.Sayı)

        1. İstanbul İçin Deprem Olma Olasılığının Weibull Dağılımından Yararlanarak Elde Edilmesi

        2. İki Doğrultuda Bileşik Eğilme Etkisindeki Betonarme Kesitlerin Taşıma Gücüne Göre Hesabı

        3. 5 Temmuz 1983 Biga Depremi ve Artçı Deprem Etkinliği

         4. Rayleigh Dalgalarının Güney Ege Denizindeki Bölgesel Atenüasyonu

        5 .Heterojen Ortamda Sismik Hacim Dalga Sönümlerinin Yerinde Araştırılması

47  

Deprem Araştırma Bülteni (47.Sayı)

        1.Deprem Bölgelerinde Çerçeve Kirişleri ve Perde Bağ Kirişlerinin Donatı Miktarı ve Yerleştirilmesi

        2. Yer altı Boru Hatlarının Dinamik Analizi

        3. Ege Denizinde Rayleigh Dalgalarının Faz Hızları ve Girişimin Etkisi

        4.  Değişen Dalgalar İçeren Yakın Depremleri Kullanarak Kabuk Yapısının Tayini

48  

Deprem Araştırma Bülteni (48.Sayı)

        1.Killerin Tekrarlı Gerilmeler Altında Davranışı

        2. 1983 Erzurum-Kars Depremi Kuvvetli Yer Hareketi İvme Kayıtlarının Mühendislik Sismolojisi Yönünden Analizi

49  

Deprem Araştırma Bülteni (49.Sayı)

        1. Depremlerde Yapılara Gelen Kuvvetlerin Özellikleri 

        2. Anadolu Kavağında Yapılan Taşocağı Patlatmalarından Elde Edilen Sismik Kayıtların Değerlendirilmesi

        3. Deprem Araştırma Bülteni 1-48 Sayılarında Çıkan Makale İsimleri

         4. Taş Yığma Duvarlar Üzerinde Yapılan Deney Çalışmaları

        5 . Düzeltme (49’ncu sayı)

50  

Deprem Araştırma Bülteni (50.Sayı)

        1. 3 Eylül 1968 Bartın Depreminin Kaynak Mekanizması ve Karadeniz’in Aktif Tektoniği Hakkında Düşünceler

        2. Kuzey Doğu Anadolu’nun Depremselliği ve Erzurum’un Deprem Tehlikesi

        3. Genç Göl Çökellerindeki Deforme Olmuş Yapılardan Deprem Tekrarlanma Sürelerinin Belirlenmesi

        4.   Sismik Refraksiyon Araştırmalarında Frekans ve Amplitüt İzlerinin Kullanılması

   

Deprem Araştırma Bülteni (51.Sayı)

        1.Kanal Dalgalarının Doğrusal Frekans Modülasyonlu Uyumlanmış Süzgeç ile Bastırılması

        2. Charleston-Güney California Yakınlarından Deprem Tekrarlamaları ile ilgili Paleosismik Deliller 

   

Deprem Araştırma Bülteni (52.Sayı)

        1. Doğu Anadolu ve Kafkasya Bölgesinin Depremselliği ve Aktif Tektoniği 

        2. 1975-1982 Yıllarına İlişkin Batı Anadolu Deprem Verilerinin İstatiksel çözümlemesi

        3.  Deprem Hasarı Üzerine Yerel Zemin Koşullarının Etkisi

   

Deprem Araştırma Bülteni (53.Sayı)

        1. Kademeli veya Kesik Perdeler İçeren Binaların Yatay Kuvvetler Etkisinde Yaklaşık Hesabı

        2. Yayılı Kütleli ve Toplanmış Kütleli Sistemlerde Titreşim Mod ve Periyotların Hesabı

        3. Killerin Dinamik Mukavemet ve Şekil Değitirme Özellikleri

         4. Yapı Tasarımda Deprem Kayıtlarının, Spektrumlarının Seçimi ve Kullanımları

        5 . Manyitüd Türleri ve Satürasyonu Üzerine

   

Deprem Araştırma Bülteni (54.Sayı)

        1. Depreme Dayanıklı Prefabrike Yapılar

   

Deprem Araştırma Bülteni (55.Sayı)

        1. İki Doğrultuda Bileşik Eğilme Etkisindeki Betonarme Kesitler İçin Taşıma Gücü Hesap Yöntemleri

        2.Enstentane Genliklerden Spektral Magnitüd Tayini

        3. Kayaçlarda Sismik Dalgaların Atenüasyon Mekanizması

         4. Göller Bölgesinin Depremselliği

        5 .  5.5.1986 ve 6.6.1986 Doğanşehir Depremleri ve Doğu Anadolu Fay Zonu ile İlişkisi

   

Deprem Araştırma Bülteni (56.Sayı)

        1. Prefabrikte Yapı Sistemlerinin Depreme Dayanıklı Tasarım Yaklaşımları 

        2.İnşaat Mühendisliği Araştırmalarında Sismik Kırılma Uygulamalarının Tasarımı

        3. Uluslararası Portopıa’81 Fuarının Uzay Kafes Kabuğunun Tasarımı, Statik ve Dinamik Analizi, İnşaatı 

         4. 9 Ağustos 1912 Şarköy-Mürefte Depremi

   
Deprem Araştırma Bülteni (57.Sayı)
 1. Açıkkıyı Çerçeve Yapılarının Dinamik Davranışı
 2. Nükleer Enerji Yapılarının Dinamik Çözümlenmesi
 3. Kandilli Rasathanesi Deprem Ağı İçin Yerel Magnitüd Denklemlerinin Saptanması
 4. Kuzey Anadolu Fay Zonunda WEIBUL Olasılığı Dağılımı İle Deprem 
  Riskinin Saptanması
 5. Yatay Yüklerin Etkisi Altında Bulunan ve Çerçeve Kayma Rijitliği Yapı Yüksekliğince Nonlineer Değişen Yapılarda Yatay Yerdeğiştirmelerin Hesabı
 6. 1983 Yılı Batı Türkiye Deprem Etkinliği
   
Deprem Araştırma Bülteni (58.Sayı)
 1.  1984-1985-1986 Yılları Batı Türkiye Deprem Etkinliği
   
Deprem Araştırma Bülteni (59.Sayı)
 1. Çok Katlı Yapılar ve Deprem 
 2. Batı Türkiye’de Kabuk ve Üst Manto Yapısının Araştırılması
 3. Sayısal Sismolojideki Gelişmeler
 4.  24 Nisan 1988 Kuzey Marmara Denizi Depremi ve Artçı Deprem Etkinliği
 5. Depremlerde Sağlık Hizmetleri
   
Deprem Araştırma Bülteni (60.Sayı)
 1.  Tek Katlı Yapıların Sarsma Tablası Deneyleri
 2. Oymapınar Baraj Gölünün Depremler Üzerine Etkisinin Araştırılması
   
Deprem Araştırma Bülteni (61.Sayı)
 1. Türkiye’de 1981-1988 Yılları Arasında Oluşmuş Şiddetli Depremler
   (Ms≥ 5.5) ve Sonuçları
   
Deprem Araştırma Bülteni (62.Sayı)
 1. Kırsal Yapılarda Deprem Hasarlarının Tayini
 2.  Marmara Bölgesi Maksimum Yer İvmesi Tahminleri
 3. Deprem Verilerinin Risk Analizleri İçin Değerlendirilmesi
 4. Yüzey Dalgalarının Dispersiyonuna Göre Batı Anadoluda Kabuk Yapısı
 5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşe Deprem İstasyonu Süreye Bağımlı Manyitüd Denklemi
 6. Kavak Deprem İstasyonuna Ait süreye Dayalı Magnitüd Denklemi Kullanılarak Doğu Anadolu Depremlerinin Magnitüdlerinin Saptanması
   
Deprem Araştırma Bülteni (63.Sayı)
 1. Güneybatı Anadolu ve Yakın Çevresinin Depremselliği, Aktif Tektoniği
 2.  İstasyon Sayısı ile Magnitüd İlişkisi Kullanılarak 1976-1989 Batı Türkiye Depremlerine Magnitüd Verilmesi
   
Deprem Araştırma Bülteni (64.Sayı)
 1. 1976-1986 Yılları Arasında Batı Türkiye’de Diri Fay Zonlarının ve Depremlerin Etkinliği
   
Deprem Araştırma Bülteni (65.Sayı)
 1. Köşe Frekansı İle Deprem Kaynak Düzeni ve Patlatma Süresi Arasındaki İlişki
 2. Türkiye ve Yakın Çevresinde 1949-1980 Yılları Arasında Oluşan Magnitüdleri Saptanamamış Depremlerin Kayıt Süresi Magnitüd İlişkisi ile Magnitüdlerin tayini
 3. İznik Deprem İstasyonu İçin Yerel Magnitüd Denkleminin Saptanması
 4. Türkiye’de İnşa Edilen Betonarme Ayaklı Su Depolarının Deprem Emniyeti
 5.  Batı Anadolu’da Yer Alan Sismik İstasyonlarının Süreye Bağlı Yerel Manyütüd Denklemlerinin Çıkartılması
 6. Deprem Araştırmaları Türk-Alman Ortak Projesi Sismoloji Çalışma Grubunun Sismik Refraksiyon Alt Projesi Çalışmaları
 7. Dijital Çok Kanallı Wiener Süzgecinin Çok Kanallı Deprem Sismogramlarına Uygulanması
   
Deprem Araştırma Bülteni (66.Sayı)
 1. Türkiye Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesince Kaydedilmiş Depremler
 2. Son Yıllarda Olmuş Bazı Büyük Depremlerin Odak Mekanizması Açısından İrdelenmesi
 3. Levha Tektoniğinde İki Katman Kavramı: Jeodinamiğe Uygulanması
 4. Karkheh(İran) Baraj Yeri ve Göl Alanının Deprem Risk Analizi
 5.  Mafsallı Bağlantı Kirişli Bir Açıklıklı Birleşik Çerçevenin Kayma Rijitliği
   
Deprem Araştırma Bülteni (67.Sayı)
 1.  Betonarme Perdelerinin Tersinir Yükler Altında Davranışı
 2. 13 Mart 1992 Erzincan Depreminin Yüzey Kırıkları, Artçı Sarsıntıları ve 19 Ekim 1989 Loma Prieta Depremi ile Karşılaştırılması 
 3. Kuzey Anadolu Fay Zonunun Batı Kesiminde Taşkesti- Çayköy (Bolu-Adapazarı) Arasında  Trench (Hendek) Çalışmaları
   
Deprem Araştırma Bülteni (68.Sayı)
 1. Yatay Yük Etkisindeki Betonarme Çerçevelerde Kat Deplasmanı ve Kesme Kuvveti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 2. Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımının Ana İlkeleri
 3. Depremden Hasar Gören Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi
 4. 28 Ocak 1994 Manisa Depremi ve Bölgenin Deprem Etkinliği
 5.  6 Kasım 1992  İzmir Depremi ve Artçı Şokları
 6. Batı Anadolu Deprem Riskinin İncelenmesi
   
Deprem Araştırma Bülteni (69.Sayı)
 1. Kuzey Anadolu Fay Zonunun Batı Kesiminde (Mudurnu Vadisi) Mikrodeprem Çalışmaları
 2.  Türkiye de Hasar Yapan Depremler
   
Deprem Araştırma Bülteni (70. Sayı)
 1. Yapıda Denetim ve Sertifikalı Mühendis 
 2. 17 Ocak 1995 Hyogoken Nanbu Depreminin Oluşum Mekanizması ve Deprem Dalgalarının Özellikleri
 3. Kuzey Anadolu fayının Paleosismisitesi Mudurnu Vadisi Segmentinde Örnek Çalışma 
 4. Batı Anadolu’da Kabuk Yapısının Saptanması
 5. Prefabrike Çerçeveli Yapılarda Depreme Dayanıklı Kolon-Kiriş Ek Yeri Tasarımı
   
Deprem Araştırma Bülteni (71. Sayı)
 1. Türkiye ve Civarının Deprem Kataloğu 1970-1990
 2. Yapı Temellerinin Deprem Titreşimlerinden Lastik Takozlarla Yalıtımı
 3. Güney Batı Anadolu’nun Göller Bölgesinde Deprem Oluşumlarının İncelenmesi
   
Deprem Araştırma Bülteni (72. Sayı)
 1.  1 Ekim 1995 Dinar Depremi
 2. 17 Ocak 1995 Kobe (Hyogoken-Nanbu/Great Hanshin) Depremi Depremi
 3. Itoigava-Shizuoka Tektonik Hattında (ISTL) Trench Çalışmalarının İlk Sonuçları
 4. 1964-1987 Yılları Arası Türkiye’deki Büyük Depremlerin Odak Mekanizması Çözümleri
   
Deprem Araştırma Bülteni (73. Sayı)
 1. 13 Mart 1992 Erzincan Depremi
 2. Burulma Yapan Çok Katlı Perde-Çerçeve Sistemlerinin Sürekli Burulma Çubuğu Analojisi İle Hesabı
 3. Simetrik Olmayan Boşluklu Perdelerin Kayma Rijitliğinin Hesabı
 4. Asperiti ve Bariyer Deprem Modelleri Açısından 1995 Dinar Depremi
 5. 1964-1994 Yılları Arasında Türkiye ve Yakın Çevresinde Etkili Olmuş Depremlerin Makrosismik Gözlemleri
   
Deprem Araştırma Bülteni (74. Sayı)
 1.  1 Ekim 1995 Dinar Depremi Mekanizması
 2. 1995 Dinar Depremi ve Artçı Sarsıntılarının 3 Boyutlu Dağılımı
 3. 1995 Dinar Depremi Artçı Sarsıntılarının İstatistiki Değerlendirilmesi ve Makrosismik Gözlemler
 4. 1 Ekim 1995 Dinar Depremi ve Saha Gözlemleri
   
Deprem Araştırma Bülteni (75. Sayı)
 1. 14 Ağustos 1996 Çorum-Amasya Depreminin Artçı Sarsıntıları
 2.  Global Depremlerle Açığa Çıkan Sismik Enerjinin Zaman ve Uzay Dağılımı
 3. Basit ve Kompleks Olayların İstatistiksel Dağılımı: Global Depremlerin Genel Karakteristiği
 4. Sağlık Açısından Türkiye’de Depremler
 5. Deprem Araştırma Bülteninde Yayımlanan Makaleler
   
Deprem Araştırma Bülteni (76.Sayı)
 1. Kuzey Anadolu Fay Zonunun Doğu Kesiminin Deprem Riskinin Stepp Analizi Yöntemi İle Belirlenmesi
 2. Anadolu’da Yer Alan On-Line Deprem İstasyonların Magnitüd Denklemlerinin Çıkarılması
 3. 14 Ağustos 1996 Salhançayı (Çorum-Amasya) Depremi
 4. 09 Ekim 1996 Paphos (Baf) Depremi, GB Kıbrıs
 5. Batı Anadolu Kıyılarının Tarihsel Dönem Deprem Etkinliği
 6. Rayleigh Yüzey Dalga Spektrumu, Cisim Dalgaları ve İlk Hareket Yönlerinden 1992-1997 Yıllarında Türkiye ve Civarında Oluşan Depremlerin (Ms=5.5-6.8) Analizi
   
Deprem Araştırma Bülteni (77.Sayı)
 1. Anadolu’nun Tektonik Yapılarının Deprem Mekanizmaları Açısından İrdelenmesi
   
Deprem Araştırma Bülteni (78.Sayı)
 1.  Dinar ve Deprem
   
Deprem Araştırma Bülteni (79.Sayı)
 1. Sismometrelerin Kalibrasyonu İçin Pratik Yöntemler
 2. Sismik İstasyon Yerlerinin Tespiti İçin Sinyal – Gürültü Oranları Araştırması
 3. Betonarme Çift Donatılı Dikdörtgen Kirişlerin Süneklik Düzeyi 
 4.  Çerçeve Açıklıklarının Yatay Deprem Yüklerinden Oluşan Kolon Düşey Yükleri Üzerindeki Etkisi
   
Deprem Araştırma Bülteni (80.Sayı)
 1. 27 Haziran 1998 Adana-Ceyhan Depremi Fay Mekanizması
 2.  23 Şubat 1995 Kıbrıs Depremi Kaynak Mekanizması
   
Deprem Araştırma Bülteni (81.Sayı)
 1. Sağlık Hizmetlerinde Afet Yönetimi
 2. Disaster Managment in Healthcare
 3. Deprem ve Çocuk
 4. Global Depremlerin Cisim ve Yüzey Dalgası Magnitüdleri Arasındaki İlişkilerin Karşılaştırılması
 5. Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’da Oluşan Depremlerin Kırılma Mekanizması ve Gerilim Azalımı
   
Deprem Araştırma Bülteni (82.Sayı)
 1. Türkiye ve Çevresinin Tarihsel Deprem Kataloğunun Bölgesel Düzenlenmesi
 2. Türkiye’deki Bütün İlçeler için Magnitüd – Frekans İlişkisinin Belirlenmesi
 3. Türkiye’nin 1998 Yılı Deprem Etkinliği
   
Deprem Araştırma Bülteni (83.Sayı)
 1. Coğrafi Bilgi Sistemindeki Konuma Bağlı Analizlerin Deprem Bölgeleri Haritasına Uygulanması
 2. Adana ve Çevresinin Sismotektonik Özellikleri
 3. Kütahya’nın Deprem Riskinin İncelenmesi
 4. Alaşehir Depremi Fotoğrafları
 5. Odak Mekanizması Çözüm Yöntemleri
 6. Tosya (Kastamonu), Kargı, Osmancık (Çorum), Merzifon (Amasya), Amasya ve Tokat İstasyonlarında Yapılan Jeolojik ve Jeofiziksel Zemin Etüdü Sonuçları ve Sonuçların Yorumlanması
 7. Türk-Japon Ortak Projesinde Sismograf İstasyonlarının Kurulma Esasları
 8. Depremde Hasar gören Betonarme Yapıların Onarımı ve Güçlendirilmesi
   
Deprem Araştırma Bülteni (84.Sayı)
 1. Fraktal Analiz ile Türkiye’deki Doğrultu Atımlı Fayların Yapısal ve Sismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi