Deprem Araştırma Bülteni (1973-2000) Arşivi

DEPREM ARAŞTIRMA BÜLTENİ (1973-2000)


Ülkemizin deprem hafızasını barındıran, Nisan 1973 -  Nisan 2000 tarihleri arasında  27  yıl  boyunca kesintisiz 84 sayı olarak "süreli " yayımlanan ancak mevcut halde yayın hayatına ara vermiş durumda olan "Deprem Araştırma Bülteni" nin ayımlanmış  bütün  eski sayılarına ilgili sayının kapak fotoğrafına tıklayarak ulaşılabilmektedir.
 

Sayı Kapak İçerik
1

 

 1. Deprem Araştırma Bülteni İçin
 2. Çıkarken
 3. Sismisite Çalışmaları ve Kıbrıs’ın Sismisitesi Hakkında Bir İnceleme
 4. Betonarme Kısa Kolonların Depreme Dayanıklı Yapımı
 5. Nükleer Santralların Depreme Karşı Hesabı
 6. Mikrotremorlar IX
 7. Kuvvetli Depremlerin Spektrum Analizleri
 8. Bir Yapının Depreme Olan Maksimum Mukabelesinin Tayini İçin İstatistiksel Bir Yöntem
 9. 1971 San Fernando Kalifornia Depremi Konferasından Rapor

 

2

 

 1. Sn. Bülent Bingöl’ün Mektubu
 2. Mikro-Bölgeleme
 3. Depreme Dayanıklı Köprü Yapımı
 4. Japonya’da Uygulanan Mikro- Bölgeleme Metodları
 5. Zemin Şartlarının Esas Alınmasıyla Yapılacak Mikro-Bölgeleme Haritaları için Bir Metod
 6. Kuvvetli Deprem Hareketi Kayıtlarından Mukabele Spektrumunun Hesaplanması
 7. Kumlu Zeminlerin Sıvılaşma Potansiyelinin Tespiti
 8. Yeni Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasının Getirdikleri
3

 

 1. 1969 Güney Afrika Boland Depreminde Bina Hasarlarının Onarımı
 2. Nükleer Güç Santrallerinin Depremlere Karşı Projelendirilmesi
 3. Depremler Sırasındaki Zemin Hareketlerinin Önemli Özellikleri
 4. Mikro Bölgelendirme için Jeofizik Mühendisliği Araştırma Teknikleri 
 5. Japonya' nın Bazı Bölgelerinde Gözlenen Deprem Zararları ve Zemin Altı Şartları
4

 

 1. Dolgu Duvar-Çerçeve İlişkileri İçin Analitik Model
 2. Basit Bir Sarsma Tablası
 3. Zemin Yapısının Deprem Yer Hareketine Etkisi Konusunda Literatür Araştırması
 4. 1967 Caracas Depreminde, Yapı-Zemin Müşterek Davranışının Deprem Hasarına Etkisi
 5. Yerinde S Dalga Hızı Ölçmeleri Yapmak İçin Çeşitli Teknikler
 

 

 1. Kolon-Kiriş Ek Yerlerinin Yatay (Deprem) Kuvvetlere Dayanıklı Yapılması
 2. Türkiye’de Kırsal Konutların Son Yıllardaki Tahripkâr Depremlere Mukabelesi (1969-1972)
 3. İzmit İli Mikrobölgeleme Etüdünde Yapılan Mikrotremor Çalışmaları
 4. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinde Sismik Mikrobölgeleme Metodlarının Geliştirilmesi
 5. Deprem Esnasında Büyük Toprak Altı Yapılarda Zemin-Yapı İlişkileri
 6. Kuvvetli Deprem Hareketi ve Hollywood’da Zemin Durumu
 

 

 1. Tarihsel Perspektifte Süleymaniye Cami’nin Depremlere Mukavemeti (1557-1973)
 2. Zemin Dinamiği Problemlerinde Kullanılan Zemin Parametrelerinin Tayini
 3. Deprem Parametrelerinin Ampirik Olarak Hesaplanması Üzerinde Bazı Uygulamalar
 4. S Dalgalarının Meydana Getirilişi ve Uygulaması Üzerinde Deneysel Çalışmalar
 5. Yapılara Gelen Maksimum Deprem Etkilerinin “Mod Süperpozisyonu” Metodu ile Hesaplanması
 6. Deprem Şiddeeti ve Düzeltilmiş Deprem Spektrumları
 

 

 1. Yapı Sistemlerinin Özel Periyodları
 2. Depremlerin Endüstri Yapıları, Enerji Üretim ve Dağıtım Tesisleri ve Yapıların Taşıyıcı Olamayan Kısımları Üzerindeki Etkileri
 3. Elasto- Plastik Sistemlerin Gelişigüzel Titreşimi
 4. Çok Katlı Perdeli Yapıların Yatay Yüklere Göre Yaklaşık Hesap Metodu
 5. Arazi ve Laboratuvar Deneyleri il Zeminlerin Kayma Modülünün Saptanması
 6. 27 Haziran 1966 Parkfield Depreminde Elde Olunan Sismoskop Kayıtlarının İncelenmesi
 7. Tahripkâr Depremlerde Zemin Hareketlerinin Ölçülmesi
 

 

 1. Sismik Dalgaların Deneysel Etüdleri Yoluyla Mikrotremorların Karakteristikleri Üzerine Araştırmalar
 2. Balkan Bölgesindeki Deprem Riskinin Değerlendirilmesi
 3. Sömel Altındaki Çökmeyi Hesaplamak İçin Basit Bir Metod
 

 

 1. Haliç Köprüsü Deprem Analizi
 2. Depreme Dayanıklı Çok Katlı Yapılarda Sünek Perde Duvarları
 3. Mühendislikte Deprem Riski Analizi
 4. Banjaluka Şehrinin Sismik Mikrobölgeleme Etüdü ve Mühendislik Sismolojisi Araştırma Çalışma Projesi
 

 

 1. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelikte Betonarme Yapılarla İlgili Bölümün Temel İlkeleri ve Açıklamalar
 2. Düşey Titreşim Genliğinin Kohezyonsuz Zeminlerin Sıkılaştırılmasına Etkisi
 3. Kırım’ın Geliştirilmiş Sismik Sarsılabilirlik (Shakeability) Haritaları
 

 

 1. Deprem ve Parametreleri
 

 

 1. Yeni Deprem Yönetmeliği 13. Bölümünün Açıklanması
 2. Binaların Burulmaya Göre Hesabı
 3. 100 Metreküplük Bir Yüksek Su Haznesinin Deprem Analizi
 4. Depremlerin Önceden Bilinmesi
 5. İstinat Duvarlarında Depremler Sırasında Oluşan Basınçlar
 6. Depremler Sırasında Oluşan Basınçlar Hakkında Kısa Bir Not
 7. Deprem Hasar Çalışmaları İçin Yöntemler ve Güvence Limitleri
 8. Nikaragua İçin Yapılan Sismik Risk Çalışmaları
 

 

 1. Toprak Barajların Dinamik Hesap Yöntemleri
 2. Kaliforniya Eyaleti Su Projesi Sismik Analizi
 3. Yeni Deprem Şiddet Skalası
 4. Zeminin ve Jeolojinin Yerel Deprem Mukabelesine Olan Etkinliği
 

 

 1. Ankara’nın DepremBölgesinde Bulunmasının Nedenleri
 2. Perde Duvarları İle Çerçevelerin Karşılıklı Etkisi
 3. Deprem Bölgelerindeki Yerleşimlerin Gelişme Planlamasının Bazı Yönleri
 

 

 1. Arazi Kullanımı Planlaması ve Doğal Afetlerin Azaltılması
 2. Risk Analizi
 3. Betonarme Kirişlerde Düktilite Şartları
 

 

 1. (Deprem Mühendisliği Açısından) Yapı Dinamiğine Giriş
 2. Sismik Bölgelemede Problemler
 

 

 1. Deprem Hareketi ve Dinamik Zemin Parametreleri İlişkisi
 2. Nükleer Güç Santralleri İçin Deprem Riski Analizi
 3. Zeminlerin Dinamik Davranışlarına Ait Gerilme-Deformasyon Bağıntıları
 4. Aletsel Sismolojide Bazı Ana Yöntemler ve Uygulamalar
 

 

 1. Türkiye’nin Deprem Bölgelerinin Belirlenmesinde Bazı İstatistik Yaklaşımlar
 2. Depremlerle İlgili Hükümleri Açısından “Yol Köprüleri için Teknik Şartname” Üzerine Düşünceler
 3. Deprem Yönetmeliği Yapı Tipi Katsayısının Karar Tablosu Tekniği ile İncelenmesi
 4. Deprem Bölgelerinde Bulunan Büyük Boyutlu Panolardan Oluşmuş Yapılarla İlgili Bazı Araştırmalar
 5. Depremin Önceden Bilinmesi ve Alarma Geçme Konusunda Bilimsel ve Sosyal Problemler
 

 

 1. Perde Duvarlı Alçak Yapılarda Yatay Yüklerin Analizi
 2. Dönel İnce Kabuk-Sıvı Sistemlerinin Dinamik Hesabı
 3. Batı Türkiye’de Deprem Etkinliği (Eylül- Aralık 1976)
 4. Sismolojide Son 25 Yıl
 5. Yeni Bir Deprem Monitör Sistemi
 

 

 1. Öngerilmeli Beton Yapıların Deprem Dayanımı
 2. Elastik Zemine Oturan Çok Katlı Çerçevelerin Deprem Hesabı İçin Teorik ve Deneysel İncelemeler
 3. Düşey Titreşimlerle Kohezyonsuz Zeminlerin Maksimum Birim Ağırlığının Tayini)
 4. Maksimum Deprem Mağnitüdünün Belirlenmesi
 

 

 1. Yansıtmayan Sınırların Yapı-Zemin Dinamik Etkileşim Problemlerine Uygulanılışında Hata Analizleri
 2. Yapı Mühendisliğinde Eigendeğer Problemlerinin Çözümü
 3. Plastisite İndisinin Kayma Dalgası Hızına Etkisi
 4. İstanbul-Kandilli Deprem İstasyonu İçin Süreye Bağlı Magnitüd Denklemi
 5. Batı Anadolu’nun Deprem Riski Analizi
 

 

 1. Türkiye’nin Konut Sorunu
 2. Yığma Yapıların Yatay Yüklere Göre Hesabı
 3. Tuğla Yığma Yapıların Depremlerdeki Davranışları
 4. Deprem Açısından Mimari Tasarım
 5. TARTIŞMA-“Batı Anadolunun Deprem Riski Analizi”-Deprem Risk Analizlerindeki Belirsizlikler
 6. Küçük Depremlerin Getirdiği Sorunlar
 7. Düzeltme Sayı 21 “İstanbul-Kandilli Deprem İstasyonu için Süreye Bağlı Magnitüd Denklemi”
 

 

 1. Yapısal Sistemlerde Doğal Titreşim Mod ve Frekanslarının “Newmark” Yöntemi ile Sayısal Saptanması
 2. Kohezyonlu Zeminlerin Dinamik Mukavemeti Hakkında
 

 

 1. Kumlu Zeminlerin Dinamik ÖzellikleriKohezyonlu Zeminlerin Dinamik Mukavemeti Hakkında
 2. Zemin-Yapı Periyod Etkileşimi ve Deprem Yönetmelikleri
 3. Depremlerin Oluş Nedenleri Hakkında
 4. 1 İle 5 Saniyelik Mikrotremorların Gözlemi ve Deprem Mühendisliğine Uygulaması