Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP)

ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMA PROGRAMI (UDAP) HEDEFLERİ

Ulusal Deprem Araştırma Programı ile 2023 yılına kadar;

  • Deprem bilgi altyapısının geliştirilmesi; Zarar azaltma çalışmalarının temelini oluşturan Deprem bilgi altyapısının geliştirilmesi, güçlendirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bu altyapıyı oluşturan bilgi ve verinin toplumun kolaylıkla ulaşımına ve yararlanmasına sunulması,
  • Deprem Tehlike Analizleri ve Tehlike Haritalarının Geliştirilmesi; Deprem tehlikesinin neden olacağı riskin belirlenebilmesi ve riski tamamen ortadan kaldıracak veya uzun süreli azaltacak yaklaşım modelleri geliştirilip uygulanabilmesi için diri fayların neden olacağı depremlerin ne büyüklükte, ne zaman, ne sıklıkta ve nerede gerçekleşme olasılıkları olduğu ortaya çıkarılarak Ülke, bölge ve yerel ölçeklerde deprem tehlikesinin doğru olarak tanımlanması,
  • Deprem Güvenli Yerleşme ve Yapılaşmanın Sağlanması; Mevcut yerleşme ve yapıların risklerinin belirlenip depreme daha dayanıklı hale getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasıyla daha güvenli ve yaşanabilir yerleşim yerleri ve yapıların oluşturulması,
  • Tarih ve Kültür Mirasının Depremlerden Korunması; Büyük bir bölümü yığma, ahşap veya bunların karışımından oluşan mevcut tarihi yapıların envanterinin çıkarılması, deprem güvenliklerinin belirlenmesi ve yeterli güvenliğe sahip olmayan yapıların tarihi özelliklerini de koruyacak şekilde güçlendirilmelerini öngören güçlendirme tekniklerinin geliştirilmesi,
  • Depremlere ilişkin Eğitim ve Halkın Bilinçlendirilmesi Faaliyetlerinin Geliştirilmesi; Deprem konusunda bilinçlenmek, deprem zararlarını azaltmak, depreme karşı hazırlıklı olmak ve müdahaleyi kapsayan konularda en üst seviye afet yönetimi ile ilgilenen yöneticilerin ve karar vericilerin görüş birliğine varması, toplumda farkındalığın artırılması ve eğitimin geliştirilmesi ile depreme karşı direncin arttırılması konuları hedeflenmiştir.

PROJE TÜRLERİ

  • Güdümlü Projeler; UDAP-Yönlendirme Komisyonunca konu başlıkları belirlenen ve her yıl senenin ilk yarısında en az bir defa web sayfamız aracılığı ile duyurulan ve 1 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında toplanan   projeler "Güdümlü Projeler” olarak adlandırılır. Bu kapsamda yer alan projelere 700.000 TL'ye kadar destek sağlanmaktadır.
  • Çağrılı Projeler; Güdümlü konu başlıklarından bağımsız olarak Kamu kurumlarımızın ve Üniversitelerimizin önerebileceği deprem araştırma projeleri “Çağrılı Projeler” olarak adlandırılır. Bu kapsamda yer alan projelere 350.000TL'ye kadar destek sağlanmaktadır. Çağrılı Proje önerileri 1 Şubat-1 Mart ve 1 Haziran-1 Temmuz Tarihleri arasında olacak şekilde yılda 2 kez toplanmaktadır.

       ***Projede birden fazla bursiyer yer alabilir. Bir bursiyere ödenecek ücret, bursiyer çalışmıyorsa proje başvurusu yapılan dönemde ki asgari ücretin 2 katını, çalışıyorsa 1/3 ‘nü geçemeyecek şekilde düzenlenmelidir.

 

UDAP PROJE KABUL AŞAMALARI

BAŞVURU FORMLARI

UDAP Proje Öneri Formu

UDAP Proje Geliştirme Raporu Formu

UDAP Proje Sonuç Formu

MEVZUAT

UDAP Yönetmeliği

İLETİŞİM

Udap Çalışanları İletişim Bilgileri

 

DESTEKLENEN PROJELER

NO

PROJE NO

 

PROJE ADI

 

YÜRÜTÜCÜ

 

PROJENİN

DURUMU

1

UDAP-G-12-01

 

Türkiye Afet Bilgi Bankası

 

Yrd. Doç. Dr. B. Burçak Başbuğ ERKAN

 

SONUÇLANDI

2

UDAP-Ç-12-03

 

İstanbul’da Afet Sonrası Geçici Barınma Alanlarının Tespitine Yönelik Model Geliştirilmesi

 

Yrd. Doç. Dr. Himmet KARAMAN

 

SONUÇLANDI

3

UDAP-Ç-12-04

 

Deprem Tehlikesine Maruz Türkiye Türü Betonarme Binalar İçin Kırılganlık Eğrilerinin Türetilmesi

 

Yrd. Doç. Dr. Beyza TAŞKIN

 

SONUÇLANDI

4

UDAP-Ç-12-13

 

CANKUŞ: İnsansız Hava Araçları Kullanılarak Kendi Kendine veya Uzaktan Kontrollü Olarak Hareket Edebilen, Deprem Hasar Gözlem ve Kurtarma Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Afet Kurtarma Sistemlerin Entegrasyonu

 

Yrd. Doç. Dr. Selim TEMİZER

 

SONUÇLANDI

5

UDAP-Ç-12-14

 

Tsunami Etkilerine Karşı Dirençli Yerleşimler için Pilot Çalışma; TEKDİY

 

Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER

 

SONUÇLANDI

6

UDAP-Ç-12-15

 

Türkiye Ulusal Sismik Kayıt Ağı için mw, ms ve ml Büyüklük Tayin Ölçeklerinin Geliştirilmesi Programlanması ve Kalibrasyonu

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZYAZICIOĞLU

 

SONUÇLANDI

7

UDAP-G-13-14

 

Örtülü Aktif Fayların Yerlerinin Yeraltı Radarı (GPR) Yöntemiyle Belirlenmesi

 

Yrd. Doç. Dr. Cahit Çağlar YALÇINER

 

SONUÇLANDI

8

UDAP-G-13-15

 

Güney Marmara Diri Faylarının Yüzey Özelliklerinin “Yersel Lidar” Kullanılarak Ölçülmesi ve Modellenmesi

 

Doç. Dr. Volkan KARABACAK

 

SONUÇLANDI

9

UDAP-G-13-16

 

Geyve (Sakarya) – Bandırma (Balıkesir) arasında Kuzey Anadolu Fay Zonunun Paleosismolojisi

 

Prof. Dr. H. Serdar AKYÜZ

 

SONUÇLANDI

10

UDAP-G-13-17

 

Eskişehir Fay Zonunun Paleosismolojisi

 

Prof. Dr. Erhan ALTUNEL

 

SONUÇLANDI

11

UDAP-G-13-18

 

Edremit Körfezi ile Balıkesir ili Arasında kalan Diri Fayların Tektonik Jeomorfolojisi ve Paleosismolojisi

 

Prof. Dr. Hasan SÖZBİLİR

 

SONUÇLANDI

12

UDAP-G-13-19

 

Kütahya Fayının Paleosismolojisi

 

Prof. Dr. Erdin BOZKURT

 

SONUÇLANDI

13

UDAP-Ç-13-06

 

Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi

 

Prof. Dr. Sinan AKKAR

 

SONUÇLANDI

14

UDAP-Ç-13-07

 

Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerinin GPS ile Belirlenmesi

 

Yrd. Doç. Dr. Fatih POYRAZ

 

DEVAM EDİYOR

15

UDAP-Ç-14-02

 

Kocaeli İli Heyelan Hareketlerinin İzlenmesinde Fiber Optik Teknolojisinin Kullanımı

 

Prof. Dr. Haluk AKGÜN

 

DEVAM EDİYOR

16

UDAP-Ç-14-03

 

Türkiye Ulusal Sismik Kayıt Ağında Veri Kalitesinin Artalan Gürültüsünün Analizi ile Belirlenmesi

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZYAZICIOĞLU

 

SONUÇLANDI

17

UDAP-G-14-09

 

AFADSİM teknolojik afetler için işletmelerin ve halkın dayanıklılığına bağlı etmen tabanlı simülasyon modelinin geliştirilmesi ve en kötü durum senaryolarında olası en yüksek sosyal ve ekonomik kayıp tahmini

 

Yrd. Doç. Dr. Hatice ŞENGÜL

 

DEVAM EDİYOR

18

UDAP-G-14-10

 

Hafif Çelik Yapılar İçin Deprem Dayanım Modelleri

 

Doç. Dr. Serdar SOYÖZ

 

DEVAM EDİYOR

19

UDAP-G-14-11

 

AFAD DAMP Uygulamasında Kritik Tesislerin Analizi ve Direkt Ekonomik Kayıplar

 

Doç. Dr. Yasin FAHJAN

 

DEVAM EDİYOR

20

UDAP-G-14-15

 

Türkiye’de Sarsıntı Harita (ShakeMap) Uygulaması

 

Doç. Dr. Orhan D. POLAT

 

DEVAM EDİYOR

21

UDAP-G-14-19

 

Erciş Depremzedelerinde Depreme Bağlı Ruhsal Sorunlar: Deprem Sonrası Göçün Etkisi

 

Prof. Dr. Cengiz KILIÇ

 

DEVAM EDİYOR

22

UDAP-G-15-04

 

Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt İstasyonlarının Zemin Parametrelerinin Belirlenmesi.

 

Prof.Dr. Cengiz Kurtuluş

 

DEVAM EDİYOR

23

UDAP-Ç-15-06

 

Mehendistlik Uygulamaları İçin GEnlik ve Ağ Tabanlı Deprem Erken Uyarı ve Alarm Sistemi (GETAlarm) Geliştirilmesi

 

Yrd. Doç. Dr. Serdar Küyük

 

İPTAL

24

UDAP-G-16-02

 

Deformasyon Takibi ve Hasar Dağılım Haritalarının Sentinel SAR verileri kullanılarak otomatik olarak oluşturulması: Kuzey Anadolu Fayı-İsmetpaşa pilot bölge çalışması

 

Prof. Dr: Ziyadin Çakır

 

DEVAM EDİYOR

25

UDAP-G-16-03

 

Kapadokya (Nevşehir) Bölgesindeki Kaya Düşmelerinin Arazi Lazer Taraması (TLS) Yardımıyla 3-Boyutlu (3-D) Analizi ve Kaya Düşme Tehlike Haritalarının Oluşturulması

 

Doç.Dr. Mutluhan AKIN

 

DEVAM EDİYOR

26

UDAP-G-16-05

 

İzmir Fayı Balçova Segmenti Boyunca Gözlenen Heyelan Hareketlerinin DInsar ve LiDAR Yöntemleri İle Belirlenmesi ve İzlenmesi

 

Doç. Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI

 

DEVAM EDİYOR

27

UDAP-Ç-16-05

 

Türkiye’deki Mevcut Tarihi ve Yakın Dönem Yığma Binalarda Düzlemdışı Doğrultudaki Deprem Etkileri için Hasar Limitlerinin Tespiti

 

Doç.Dr. İbrahim Serkan Mısır

 

DEVAM EDİYOR

28

UDAP-G-16-08

 

Afet ve Acil Durumlar Sonrası Halkın Toplanma Alanlarına İlişkin Kriterlerin Belirlenmesi ve Değerlendirme Yönteminin Oluşturulması, İzmir Kent Örneği

 

Yrd. Doç. Dr. Hilmi Evren ERDİN 

 

DEVAM EDİYOR

29

UDAP-G-16-12

 

Tarihi Yığma Yapılarda Deprem Hasar Limitlerinin Tespiti

 

Yrd. Doç. Dr. İhsan Engin BAL

 

DEVAM EDİYOR

30

UDAP-G-16-13

 

Uzaktan Algılama Teknolojilerinden Faydalanılarak SAR/DEM Görüntülerinin Afet Yönetiminde Kullanımı Ar-Ge Projesi 

 

Dr. Fatih KAHRAMAN

 

DEVAM EDİYOR

31

UDAP-Ç-17-02

 

Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Türkiye’nin Afet Politikalarına Entegre Edilmesi

 

Doç. Dr. Nüket PAKSOY ERBAYDAR

 

DEVAM EDİYOR

32

UDAP-Ç-17-04

 

Kocaeli İlinde Heyelan Hareketlerinin Erken Uyarı Sistemleri ile İzlenmesi, Depremle Meydana Gelen Sismik Hareketin ve Diğer Faktörlerin (Hidrojeolojik, Hidrolojik, Yağış koşulları) Heyelan Kütle Hareketlerinde Meydana Gelen Deformasyonlar Üzerindeki Etkilerinin ve Hassasiyetlerinin İncelenmesi

 

Prof. Dr. Haluk AKGÜN

 

DEVAM EDİYOR

33

UDAP-G-17-01

 

Yüksek Binalarda Kurulacak Yapı Sağlığı İzleme Sistemi Standardının Belirlenmesi ve İstanbul Örnek Uygulaması

 

Doç.Dr. Serdar SOYÖZ

 

DEVAM EDİYOR

34

UDAP-G-17-04

 

Yüksek binalarda kurulacak yapı sağlığı izleme sistemi standardının belirlenmesi ve örnek uygulaması

 

Doç. Dr. Ozan Can ÇELİK

 

DEVAM EDİYOR