Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP)

ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMA PROGRAMI (UDAP) HEDEFLERİ

Ulusal Deprem Araştırma Programı ile 2023 yılına kadar;

  • Deprem bilgi altyapısının geliştirilmesi; Zarar azaltma çalışmalarının temelini oluşturan Deprem bilgi altyapısının geliştirilmesi, güçlendirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bu altyapıyı oluşturan bilgi ve verinin toplumun kolaylıkla ulaşımına ve yararlanmasına sunulması,
  • Deprem Tehlike Analizleri ve Tehlike Haritalarının Geliştirilmesi; Deprem tehlikesinin neden olacağı riskin belirlenebilmesi ve riski tamamen ortadan kaldıracak veya uzun süreli azaltacak yaklaşım modelleri geliştirilip uygulanabilmesi için diri fayların neden olacağı depremlerin ne büyüklükte, ne zaman, ne sıklıkta ve nerede gerçekleşme olasılıkları olduğu ortaya çıkarılarak Ülke, bölge ve yerel ölçeklerde deprem tehlikesinin doğru olarak tanımlanması,
  • Deprem Güvenli Yerleşme ve Yapılaşmanın Sağlanması; Mevcut yerleşme ve yapıların risklerinin belirlenip depreme daha dayanıklı hale getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasıyla daha güvenli ve yaşanabilir yerleşim yerleri ve yapıların oluşturulması,
  • Tarih ve Kültür Mirasının Depremlerden Korunması; Büyük bir bölümü yığma, ahşap veya bunların karışımından oluşan mevcut tarihi yapıların envanterinin çıkarılması, deprem güvenliklerinin belirlenmesi ve yeterli güvenliğe sahip olmayan yapıların tarihi özelliklerini de koruyacak şekilde güçlendirilmelerini öngören güçlendirme tekniklerinin geliştirilmesi,
  • Depremlere ilişkin Eğitim ve Halkın Bilinçlendirilmesi Faaliyetlerinin Geliştirilmesi; Deprem konusunda bilinçlenmek, deprem zararlarını azaltmak, depreme karşı hazırlıklı olmak ve müdahaleyi kapsayan konularda en üst seviye afet yönetimi ile ilgilenen yöneticilerin ve karar vericilerin görüş birliğine varması, toplumda farkındalığın artırılması ve eğitimin geliştirilmesi ile depreme karşı direncin arttırılması konuları hedeflenmiştir.

PROJE TÜRLERİ

  • Güdümlü Projeler; UDAP-Yönlendirme Komisyonunca konu başlıkları belirlenen ve her yıl senenin ilk yarısında ilan edilen projeler "Güdümlü Projeler” olarak adlandırılır. Bu kapsamda yer alan projelere 700.000 TL'ye kadar destek sağlanmakta olup  ''Güdümlü Proje Önerileri'' duyurusu Daire Başkanlığımızın web sayfasında ilan edilecektir..
  • Çağrılı Projeler; Güdümlü konu başlıklarından bağımsız olarak Kamu Kurumlarımızın ve Üniversitelerimizin önerebileceği deprem araştırma projeleri “Çağrılı Projeler” olarak adlandırılmaktadır. Bu kapsamda yer alan projelere 350.000TL'ye kadar destek sağlanmakta olup. ''Çağrılı Proje Önerileri'' duyurusu Daire Başkanlığımızın web sayfasında ilan edilecektir.

       ***Projede birden fazla bursiyer yer alabilir. Bir bursiyere ödenecek ücret, bursiyer çalışmıyorsa proje başvurusu yapılan dönemde ki asgari ücretin 2 katını, çalışıyorsa 1/3 ‘nü geçemeyecek şekilde düzenlenmelidir.

 

UDAP PROJE KABUL AŞAMALARI

BAŞVURU FORMLARI

UDAP Proje Öneri Formu

UDAP Proje Geliştirme Raporu Formu

UDAP Proje Sonuç Formu

MEVZUAT

UDAP Yönetmeliği

İLETİŞİM

Udap Çalışanları İletişim Bilgileri

 

DESTEKLENEN PROJELER

NO PROJE NO   PROJE ADI   YÜRÜTÜCÜ   PROJENİN DURUMU
1 UDAP-G-12-01   Türkiye Afet Bilgi Bankası   Yrd. Doç. Dr. B. Burçak Başbuğ ERKAN   SONUÇLANDI
2 UDAP-Ç-12-03   İstanbul’da Afet Sonrası Geçici Barınma Alanlarının Tespitine Yönelik Model Geliştirilmesi   Yrd. Doç. Dr. Himmet KARAMAN   SONUÇLANDI
3 UDAP-Ç-12-04   Deprem Tehlikesine Maruz Türkiye Türü Betonarme Binalar İçin Kırılganlık Eğrilerinin Türetilmesi   Yrd. Doç. Dr. Beyza TAŞKIN   SONUÇLANDI
4 UDAP-Ç-12-13   CANKUŞ: İnsansız Hava Araçları Kullanılarak Kendi Kendine veya Uzaktan Kontrollü Olarak Hareket Edebilen, Deprem Hasar Gözlem ve Kurtarma Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Afet Kurtarma Sistemlerin Entegrasyonu   Yrd. Doç. Dr. Selim TEMİZER   SONUÇLANDI
5 UDAP-Ç-12-14   Tsunami Etkilerine Karşı Dirençli Yerleşimler için Pilot Çalışma; TEKDİY   Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER   SONUÇLANDI
6 UDAP-Ç-12-15   Türkiye Ulusal Sismik Kayıt Ağı için mw, ms ve ml Büyüklük Tayin Ölçeklerinin Geliştirilmesi Programlanması ve Kalibrasyonu   Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZYAZICIOĞLU   SONUÇLANDI
7 UDAP-G-13-14   Örtülü Aktif Fayların Yerlerinin Yeraltı Radarı (GPR) Yöntemiyle Belirlenmesi   Yrd. Doç. Dr. Cahit Çağlar YALÇINER   SONUÇLANDI
8 UDAP-G-13-15   Güney Marmara Diri Faylarının Yüzey Özelliklerinin “Yersel Lidar” Kullanılarak Ölçülmesi ve Modellenmesi   Doç. Dr. Volkan KARABACAK   SONUÇLANDI
9 UDAP-G-13-16   Geyve (Sakarya) – Bandırma (Balıkesir) arasında Kuzey Anadolu Fay Zonunun Paleosismolojisi   Prof. Dr. H. Serdar AKYÜZ   SONUÇLANDI
10 UDAP-G-13-17   Eskişehir Fay Zonunun Paleosismolojisi   Prof. Dr. Erhan ALTUNEL   SONUÇLANDI
11 UDAP-G-13-18   Edremit Körfezi ile Balıkesir ili Arasında kalan Diri Fayların Tektonik Jeomorfolojisi ve Paleosismolojisi   Prof. Dr. Hasan SÖZBİLİR   SONUÇLANDI
12 UDAP-G-13-19   Kütahya Fayının Paleosismolojisi   Prof. Dr. Erdin BOZKURT   SONUÇLANDI
13 UDAP-Ç-13-06   Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi   Prof. Dr. Sinan AKKAR   SONUÇLANDI
14 UDAP-Ç-13-07   Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerinin GPS ile Belirlenmesi   Yrd. Doç. Dr. Fatih POYRAZ   SONUÇLANDI
15 UDAP-Ç-14-02   Kocaeli İli Heyelan Hareketlerinin İzlenmesinde Fiber Optik Teknolojisinin Kullanımı   Prof. Dr. Haluk AKGÜN   SONUÇLANDI
16 UDAP-Ç-14-03   Türkiye Ulusal Sismik Kayıt Ağında Veri Kalitesinin Artalan Gürültüsünün Analizi ile Belirlenmesi   Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZYAZICIOĞLU   SONUÇLANDI
17 UDAP-G-14-09   AFADSİM teknolojik afetler için işletmelerin ve halkın dayanıklılığına bağlı etmen tabanlı simülasyon modelinin geliştirilmesi ve en kötü durum senaryolarında olası en yüksek sosyal ve ekonomik kayıp tahmini   Yrd. Doç. Dr. Hatice ŞENGÜL   SONUÇLANDI
18 UDAP-G-14-10   Hafif Çelik Yapılar İçin Deprem Dayanım Modelleri   Doç. Dr. Serdar SOYÖZ   SONUÇLANDI
19 UDAP-G-14-11   AFAD DAMP Uygulamasında Kritik Tesislerin Analizi ve Direkt Ekonomik Kayıplar   Doç. Dr. Yasin FAHJAN   SONUÇLANDI
20 UDAP-G-14-15   Türkiye’de Sarsıntı Harita (ShakeMap) Uygulaması   Doç. Dr. Orhan D. POLAT   SONUÇLANDI
21 UDAP-G-14-19   Erciş Depremzedelerinde Depreme Bağlı Ruhsal Sorunlar: Deprem Sonrası Göçün Etkisi   Prof. Dr. Cengiz KILIÇ   SONUÇLANDI
22 UDAP-G-15-04   Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt İstasyonlarının Zemin Parametrelerinin Belirlenmesi.   Prof.Dr. Cengiz Kurtuluş   SONUÇLANDI
23 UDAP-Ç-15-06   Mehendistlik Uygulamaları İçin GEnlik ve Ağ Tabanlı Deprem Erken Uyarı ve Alarm Sistemi (GETAlarm) Geliştirilmesi   Yrd. Doç. Dr. Serdar Küyük   İPTAL
24 UDAP-G-16-02   Deformasyon Takibi ve Hasar Dağılım Haritalarının Sentinel SAR verileri kullanılarak otomatik olarak oluşturulması: Kuzey Anadolu Fayı-İsmetpaşa pilot bölge çalışması   Prof. Dr: Ziyadin Çakır   SONUÇLANDI
25 UDAP-G-16-03   Kapadokya (Nevşehir) Bölgesindeki Kaya Düşmelerinin Arazi Lazer Taraması (TLS) Yardımıyla 3-Boyutlu (3-D) Analizi ve Kaya Düşme Tehlike Haritalarının Oluşturulması   Doç.Dr. Mutluhan AKIN   SONUÇLANDI
26 UDAP-G-16-05   İzmir Fayı Balçova Segmenti Boyunca Gözlenen Heyelan Hareketlerinin DInsar ve LiDAR Yöntemleri İle Belirlenmesi ve İzlenmesi   Doç. Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI   DEVAM EDİYOR
27 UDAP-Ç-16-05   Türkiye’deki Mevcut Tarihi ve Yakın Dönem Yığma Binalarda Düzlemdışı Doğrultudaki Deprem Etkileri için Hasar Limitlerinin Tespiti   Doç.Dr. İbrahim Serkan Mısır   DEVAM EDİYOR
28 UDAP-G-16-08   Afet ve Acil Durumlar Sonrası Halkın Toplanma Alanlarına İlişkin Kriterlerin Belirlenmesi ve Değerlendirme Yönteminin Oluşturulması, İzmir Kent Örneği   Yrd. Doç. Dr. Hilmi Evren ERDİN    SONUÇLANDI
29 UDAP-G-16-12   Tarihi Yığma Yapılarda Deprem Hasar Limitlerinin Tespiti   Yrd. Doç. Dr. İhsan Engin BAL   İPTAL EDİLDİ
30 UDAP-G-16-13   Uzaktan Algılama Teknolojilerinden Faydalanılarak SAR/DEM Görüntülerinin Afet Yönetiminde Kullanımı Ar-Ge Projesi    Dr. Fatih KAHRAMAN   SONUÇLANDI
31 UDAP-Ç-17-02   Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Türkiye’nin Afet Politikalarına Entegre Edilmesi   Doç. Dr. Nüket PAKSOY ERBAYDAR   DEVAM EDİYOR
32 UDAP-Ç-17-04   Kocaeli İlinde Heyelan Hareketlerinin Erken Uyarı Sistemleri ile İzlenmesi, Depremle Meydana Gelen Sismik Hareketin ve Diğer Faktörlerin (Hidrojeolojik, Hidrolojik, Yağış koşulları) Heyelan Kütle Hareketlerinde Meydana Gelen Deformasyonlar Üzerindeki Etkilerinin ve Hassasiyetlerinin İncelenmesi   Prof. Dr. Haluk AKGÜN   DEVAM EDİYOR
33 UDAP-G-17-01   Yüksek Binalarda Kurulacak Yapı Sağlığı İzleme Sistemi Standardının Belirlenmesi ve İstanbul Örnek Uygulaması   Doç.Dr. Serdar SOYÖZ   DEVAM EDİYOR
34 UDAP-G-17-04   Yüksek binalarda kurulacak yapı sağlığı izleme sistemi standardının belirlenmesi ve örnek uygulaması   Doç. Dr. Ozan Can ÇELİK   DEVAM EDİYOR
35 UDAP-Ç-18-01   Tuz Gölü Fay Zonu Depremselliğinin Jeodezik Gerinim Özellikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi: Aksaray Segmenti    Prof. Dr. Semih EKERCİN   DEVAM EDİYOR
36 UDAP-Ç-18-05   Çoklu-Robot Koordinasyon Yöntemiyle Deprem Göçüklerinde Yaralı Konum Tespiti   Prof. Dr. Tuncay YİĞİT   DEVAM EDİYOR
37 UDAP-Ç-18-11   Özel Gereksinimli Bireyler Depreme Hazır Mı? Türkiye İçin Bir Durum ve Gereksinim Tespit Çalışması   Doç. Dr. Onur KURT   DEVAM EDİYOR
38 UDAP-G-18-01   Bursa İli Yerleşim Alanlarının Depremselliği: Ulubat, Bursa ve İnegöl Diri Faylarının Paleosismolojik Özellikleri    Prof. Dr. Volkan KARABACAK   DEVAM EDİYOR
39 UDAP-G-18-02   Hasar Yapıcı Depremler İçin Acil Uyarı ve Müdahale Sistemi Geliştirilmesi ve Kurulması: Bursa Örnek Çalışması   Prof. Dr. Şerif BARIŞ   DEVAM EDİYOR
40 UDAP-G-18-03   Kocaeli ve Bursa’da Kurulu Kuvvetli Yer Hareketi İstasyonları İçin Spektral Azalım Parametresi (KAPPA)’nin Belirlenmesi   Doç. Dr. Fadime SERTÇELİK   DEVAM EDİYOR
41 UDAP-G-18-05   Bursa Civarında Deprem Kaynağı Olabilecek Diri Fayların Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle Saptanması   Prof. Dr. Gürol SEYİTOĞLU   DEVAM EDİYOR
42 UDAP-G-18-07   Bursa Tarihi Minarelerinin Deprem Performanslarının Analitik ve Deneysel Yaklaşımlar ile İncelenmesi ve Hasargörebilirlik Eğrilerinin Elde Edilmesi   Prof. Dr. Alper İLKİ   DEVAM EDİYOR
43 UDAP-Ç-19-08   İstinat (Klasik Konsol ve Topraklama) Duvarlarına Etkileyen Dinamik Yüklerinin Belirlenmesi   Prof. Dr. Ayhan GÜRBÜZ   DEVAM EDİYOR
44 UDAP-Ç-19-13   Türkiye’de Deprem İstasyonu Bazlı Doğal ve Yapay Kaynaklı Sarsıntıların Ayrımının Yapılması ve AFAD Sistemine Uyarlanması   Prof. Dr. Fadime SERTÇELİK   DEVAM EDİYOR
45 UDAP-Ç-19-33   Doğal Afetlerin Ekonomik Etkilerinin Çoklu Karar Mekanizmaları ile İrdelenmesi   Doç. Dr. Müge AKIN    DEVAM EDİYOR
46 UDAP-Ç-19-35   Hızlı Tren Hatları İçin Deprem Erken Uyarı Sistemi Kılavuzunun Geliştirilmesi   Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Can ZÜLFİKAR    DEVAM EDİYOR