Deprem Bilgilendirme ve Strateji Çalışma Grubu

1      GÖREVLERİ
2      PERSONEL
3      YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
        3.1        Strateji Faaliyetleri
               3.1.1     Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023)
        3.2        Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Komisyonu (TUSAK)
        3.3        AR-GE Destek Projeleri Faaliyetleri
               3.3.1     Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP)
        3.4        Deprem Saha Araştırma Faaliyetleri
               3.4.1     Tsunami Çalışmaları
               3.4.2     Aktif Tektonik Çalışmaları
        3.5        Deprem Bilgilendirme Faaliyetleri
               3.5.1     Deprem Raporu Hazırlama
               3.5.2     International Charter Space and Major Disasters
        3.6        Deprem Araştırma Dergisi Faaliyetleri

 

1  GÖREVLERİ

 • Afet yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası stratejileri araştırmak, ülkemizde deprem konusunda stratejileri belirleyerek uygulamaya alınması için faaliyetlerde bulunmak.
 • UDSEP’ i takip etmek, değerlendirerek sonuç raporlarını hazırlamak ve yetkili makama sunmak, sekretarya hizmetlerini yürütmek.
 • UDAP kapsamında yürütülecek iş ve işlemleri yapmak, Ar-Ge projelerine destek sağlamak.
 • TUSAK faaliyetlerini yürütmek ve sekretarya görevini yapmak.
 • Aktif tektonik ve Tsunami konularında çalışmalar yürütmek.
 • Büyük depremler sonrasında, diğer çalışma gruplarından gelen deprem verilerine göre raporlama yaparak yetkilileri ve kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek.
 • Çok disiplinli deprem araştırmalarını koordine etmek çalışmalarda yer almak.
 • Deprem verilerinin istatiksel analizlerini yapmak.
 • Deprem Araştırma Bültenini çıkarmak, koordine etmek ve sürekliliğini sağlamak.
 • Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama programları kullanarak türev Türkçe ve İngilizce haritalar hazırlamak, diğer gruplara destek olmak.
 • International Charter Space and Major Disasters oluşumunun ülkemiz adına yetkili kullanıcılık görevini sürdürmek.
 • Kurum stratejik planında yer alan Daire Başkanlığımız hedeflerinin takibi ve koordine edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • Diğer Daire Başkanlıklarından gelen strateji, projeler, işbirlikleri, birden fazla konudaki soru önergelerini koordine etmek, cevaplamak, sürekliliğini sağlamak.
 • Depremle ilgili teknik hizmetlerin yürütülmesinde Başkanlığın diğer birimlerine danışmanlık yapmak.
 • Çalışma grubunun göreviyle ilgili Ulusal ve/veya uluslararası projeler, toplantılar, çalıştay vb. çalışmalarda yer almak.

 

2  PERSONEL

Adı SOYADI

Kadro Ünvanı

Görevi

Bekir Murat TEKİN

Jeoloji Y. Mühendisi

Grup Başkanı

Kerem KUTERDEM

Jeoloji Y. Mühendisi

Üye

Cenk ERKMEN

Jeoloji Y. Mühendisi

Üye

Dr. Ramazan DEMİRTAŞ

Jeoloji Y. Mühendisi

Üye

Filiz Tuba KADİRİOĞLU

Jeoloji Y. Mühendisi

Üye

Ayşe Sezin YILMAZ

AFAD Uzman Yardımcısı

Üye

Mete MİRZAOĞLU

Jeofizik Y. Mühendisi

Üye

Nalan CEYDİLEK

Jeofizik Y. Mühendisi

Üye

Fatma ERASLAN

Jeoloji Mühendisi

Üye

Doğan TAŞ

Jeoloji Mühendisi

Üye

 

3  YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

3.1  Strateji Faaliyetleri

3.1.1  Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023)

Deprem riskini azaltmada ve depremlerle baş edebilmede hazırlıklı ve dirençli bir toplum yaratılması, bu amaca yönelik kurumsal alt yapının oluşturulması ve konuyla ilgili AR-GE faaliyetlerinin önceliklerinin belirlenmesini hedefleyen "Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı"nın ana amacı, "depremlerin neden olabilecekleri fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel ve politik zarar ve kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve depreme dirençli, güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevreleri oluşturmaktır.

Çok Kısa Bir Şekilde UDSEP-2023;

•          Deprem kayıplarının en aza indirgenmesini hedefleyen stratejik yaklaşımlar ve eylem dizileri içeren bir belge olması açısından ülkemizde örnek bir çalışmadır,

•          Hazırlanması sürecinde geçmiş deneyimler, bilgi ve belge arşivinden faydalanılmasının yanısıra günümüz modern afet yönetim sistemlerince de önerilen çok paydaşlı bir katılım ile hazırlanmış, kamu, özel sektör, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin sürece katkı vermeleri sağlanmıştır,

•          Çocuklardan öğretmenlere, ustadan kalfalara, kamu kurumlarından özel sektöre, merkezi yönetimden yerel yönetimlere ve STK dahil tüm kesimlerin depremlere karşı farkında olmalarını amaçlayan birçok eylemler içermektedir,

•          Ülkemizde değişik meslek disiplinlerinin kendilerine yönelik içinde bir eylem bulabilecekleri kapsamlı bir belgedir.

 

UDSEP’ten Sorumlu Kuruluşlar;

 

 • İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Mili Eğitim Bakanlığı
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı
 • Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı
 • Milli Savunma Bakanlığı, Harita Genel Müdürlüğü
 • Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
 • Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

 

 

Rakamlarla UDSEP-2023

 

 

 

UDSEP ve Uluslararası Çerçeve Belgeleriyle İlişkisi

UDSEP-2023 Dokümanına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız: https://www.afad.gov.tr/tr/2410/UDSEP-2012-2023-Eylem-Plani

 

3.2  Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Komisyonu (TUSAK)

TUSAK, Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu’nun kısaltılmış ismi olup Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB)’nin bir alt komisyonudur.

1968 yılında Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliğine (IUGG) paralel olarak kurulan Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği’ne bağlı 7 alt komisyondan biri olan TUSAK, Türkiye’deki sismoloji ve arziçi fiziği konularıyla ilgili resmi, özel kurum ve kişiler ile işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasını, araştırma ve uygulama çalışmalarının geliştirilmesini ve Türkiye’nin üye olduğu uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesini amaçlamaktadır.

TUSAK Başkanlığı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 5902 sayılı Kanununa dayanarak, daha önceden Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) Komisyonlarından Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu (TUSAK) yürütücülük görevi 17.12.2009 tarihinden bu yana Başkanlığımızca yerine getirilmektedir.

TUSAK Başkanlığı, ilgili yönetmelik gereğince Başkanlığımız Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat NURLU, TUSAK Başkanı; Cenk ERKMEN ve Eren TEPEUĞUR TUSAK Sekreteri olarak görevlendirilmişlerdir.

TUSAK Üniversite Temsilcisi Doç. Dr. Orhan POLAT ise 15.02.2017 tarihli TUSAK toplantısında oybirliği ile alınan kararla görevine başlamıştır.

 

TUSAK Şeması

 

3.3  AR-GE Destek Projeleri Faaliyetleri

3.3.1  Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP)

Fayların deprem öncesi, esnası ve sonrasında davranışlarını anlamak, dünya üzerinde meydana gelen deprem kayıtlarının ülkemizdeki istasyonlar tarafından kayıt edip değerlendirmek, Erken uyarı sistemlerinde kullanabilmek, Deprem parametrelerinin hesaplanmasındaki çözünürlüğü arttırmak ve hata payını düşürmek, İvme dağılım haritaları için referans ölçümler almak, mikro ve  makro deprem aktivitesini izlemek. Kabuk modeli, yüzey dalgası çalışmaları, sığ kabuk sönümlenme oranının belirlenmesi, artalan gürültünün belirlenmesi amacıyla yürütülen projede Ülkemizde toplam 36 adet derin kuyu deprem gözlem istasyonu, komşu ülkelerde ise 9 adet derin kuyu deprem gözlem istasyonu kurulması hedeflenmekte olup, bahsi geçen istasyonların 7 adedi Çanakkale, İzmir, Kahramanmaraş, İzmir, Balıkesir, Denizli ve Afyonkarahisar’ a kurulmuştur.

 

•          UDAP Programı 27 Nisan 2012 tarih ve 28276 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Amaç, deprem konusunda yapılacak olan Ar-Ge projeleri desteklemektir.

•          2012-2017 yılları arasında 13 çağrılı 21 güdümlü olmak üzere toplamda 34 proje kabul edilmiş olup sağlanan toplam ödenek 5.843.730 TL’dir.

 

Yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara ve etik kurallara uygun olarak yapılan çalışmaları destekleyerek, ülkemizin deprem konusundaki araştırmalarının çok katılımcı yapıyla, ihtiyaçlara yönelik ve uygulamaya aktarılabilecek sonuçlar içeren projelerle ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamaktadır. 

 

UDAP Destekleri

UDAP Hedefleri

 

UDAP Yönlendirme Komisyonu Şeması

 

3.4  Deprem Saha Araştırma Faaliyetleri

3.4.1  Tsunami Çalışmaları

Başkanlığımız 2009’dan günümüze Tsunami Erken Uyarısı ile ilgili faaliyetler kapsamında UNESCO/IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission) bünyesindeki 4 Koordinasyon grubundan biri olan Kuzeydoğu Atlantik, Akdeniz ve Bağlantılı Denizler-Hükümetlerarası Koordinasyon Grubu (Intergovernmental Coordination Group-North East Atlantic, Mediterranean and Connected Seas) (ICG/NEAM) bünyesindeki Kuzeydoğu Atlantik, Akdeniz ve Bağlantılı Denizlerde Tsunami Erken Uyarı ve Hafifletme Sistemi (NEAMTWS) kurulması çalışmalarına aktif bir şekilde katılım ve destek sağlamaktadır.

Ülkemizin ilk deprem zararlarının azaltılması yol haritası belgesi olan ve ülkemizdeki deprem ve ilgili afetlere yönelik faaliyetleri yönlendiren “Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı – UDSEP-2023” kapsamında ülke genelinde tsunami konusundaki bilinçlendirme, toplumsal farkındalık yaratma ve zarar azaltma çalışmalarının yürütülmesi ile Bölgesel Tsunami Uyarı Merkezleri’nin vereceği uyarıdan sonra Ulusal ölçekte alarmın verilmesi ve sivillere duyurulması ile ilgili eylemin sorumluluğu Başkanlığımızındır.

 

• ICG/NEAMTWS çalışmaları kapsamında 2011 tarihinden itibaren 3 tanesi büyük ölçekli uluslararası olmak üzere düzenli olarak her ay iletişim tatbikatı, 2012’de Antalya ve 2014 yılında da, Bartın ve Zonguldak illerinin katılımı ile geniş ölçekli NEAMWave 12 ve NEAMWave 14 masabaşı tatbikatlarını başarıyla gerçekleştirmiştir.

• AFAD Başkanlığı olarak 31 Ekim ve 01 Kasım 2017 tarihlerinde NEAMWave 17 uluslararası tsunami tatbikatı başarı ile uygulanmıştır. Söz konusu tatbikata Hatay, Adana ve Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile TAMP kapsamında il ölçeğinde ilgili kurumların hizmet grupları katılım sağlamıştır. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kriz Merkezine de tatbikat süresince bilgilendirmeler gönderilmiştir. İl Müdürlüklerimiz söz konusu tatbikatta gerek tsunami, gerekse de depremin neden olabileceği hasar ve kayıplara ilişkin senaryolar üzerinde hazırlık kapasitelerini test etmişlerdir. Önümüzdeki dönemde de bu eğitim ve tatbikatların ülkemizde farklı kıyı şeridinde yer alan illerde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır

 

3.4.2  Aktif Tektonik Çalışmaları

23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen deprem sonrası arazide meydana gelen yüzey deformasyonlarını incelemek amacıyla Başkanlığımız tarafından oluşturulan 3 kişilik bir ekip aynı gün deprem bölgesine ulaşmış ve çalışmalara başlayarak, saha gözlemlerini raporlamışlardır.

 

Van Depremi Uzaktan Algılama (Ortofoto) Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları

Van Depremi Sonrası Arazi Gözlemleri

 

3.5  Deprem Bilgilendirme Faaliyetleri

3.5.1  Deprem Raporu Hazırlama

Büyük depremler sonrasında, diğer çalışma gruplarından gelen deprem verilerine göre raporlama yaparak yetkilileri ve kamuoyunu bilgilendirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Deprem Sonrası Üretilen Anaşok Ve Artçı Haritaları Türkçe Ve İngilizce Hazırlanmaktadır.

 

3.5.2  International Charter Space and Major Disasters

Uluslararası alanda da afetlerde uydu görüntülerinin kullanımına yönelik değişik oluşumlar ve gruplar bulunmaktadır. Bunlar arasında; International Charter “Space and Major Disasters” (Charter), Birleşmiş Milletler SPIDER (UN Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response) Programı, Birlemiş Milletlere Bağlı UNOSAT-UNITAR (Birleşmiş Milletler Operasyonel Uydu Yönetim Programı), SERTIT Enstitüsü, özellikle afetler sonrası hızlı kartoğrafya hizmeti veren oluşumlar arasında gösterilebilir.

Bunlar arasında International Charter, faaliyetlerini 1999 yılından beri sürdürmekte olup, uzayda gözlem uydusu bulunan ülkelerin afet konularıyla ilgili kuruluşlarının bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Doğal ve/veya teknolojik afetlerde bünyesindeki katılımcı uzay ajanslarının görüntülerini afetlerle ilgili kurumlara ücretsiz olarak aktarmakta olan International Charter oluşumuna ülkemiz de mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğünün başvurusu ile “Yetkili Kullanıcı” (YK) olunmuştur. Günümüzde bu çalışmalar Başbakanlık Afet ve Acil Durum yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Daire Başkanlığında yürütülmektedir.

Charter günümüze kadar olan süreçte farklı afet türleri için ülkemiz adına Başkanlığımızca aktive edilmiş olup bunlar;

•          8 Eylül 2009 İstanbul Su Baskını,

•          8 Mart 2010 Elazığ Depremi,

•          10 Şubat 2011 Kahramanmaraş Kömür Ocağı Heyelanı

•          23 Ekim 2011 yılında meydana gelen Van Depremidir

 

Başkanlığımızca Farklı Afet Türleri İçin Aktive Edilmiş Olaylara Ait Görüntüler

 

 

3.6  Deprem Araştırma Dergisi Faaliyetleri

Türk Deprem Araştırma Dergisi

 

Deprem ve buna bağlı olarak deprem tehlikesini belirleyerek afet yönetiminin temel işlevleri olan zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme uygulamalarını geliştirmek amacıyla” 2019 yılında yayın hayatına başlıyor.

 • Deprem uygulamalarının gelişimi,
 •  Deprem yönetmelikleri ve düzenlemeleri,
 •  Deprem kamu politikası ve deprem araştırmaları,
 •  

üzerine özgün bilimsel araştırmaların yayımlanacağı bir dergidir.

 • Jeoloji, Jeofizik, İnşaat mühendisleri ve konuyla ilgili diğer mühendisleri,
 • Mimarlar ve Şehir Plancılar,
 • Kamu yetkilileri,
 • Sosyal Bilimciler,
 • Tüm bu disiplinlerdeki araştırmacıları,

ve çeşitli profesyonellerin bilgi gereksinimleri karşılanacaktır.

Türk Deprem Araştırma Dergisi TUBITAK ULAKBIM, DergiPark bünyesinde yılda iki kez e-dergi olarak yayınlanacaktır. Ulusal Hakemli bir dergi olup, yazım dili Türkçedir

         Deprem Araştırma Bülteninin 1973– 2000 yılları arasında yayınlanmış olan 84 sayısı Araştırmacıların erişimine açılacaktır. http://deprem.afad.gov.tr  adresinden ulaşabilirsiniz.