Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP)

Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP)

HEDEF

Ulusal Deprem Araştırma Programı ile 2023 yılına kadar;

  • Deprem bilgi altyapısının geliştirilmesi; Zarar azaltma çalışmalarının temelini oluşturan Deprem bilgi altyapısının geliştirilmesi, güçlendirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bu altyapıyı oluşturan bilgi ve verinin toplumun kolaylıkla ulaşımına ve yararlanmasına sunulması,
  • Deprem Tehlike Analizleri ve Tehlike Haritalarının Geliştirilmesi; Deprem tehlikesinin neden olacağı riskin belirlenebilmesi ve riski tamamen ortadan kaldıracak veya uzun süreli azaltacak yaklaşım modelleri geliştirilip uygulanabilmesi için diri fayların neden olacağı depremlerin ne büyüklükte, ne zaman, ne sıklıkta ve nerede gerçekleşme olasılıkları olduğu ortaya çıkarılarak Ülke, bölge ve yerel ölçeklerde deprem tehlikesinin doğru olarak tanımlanması,
  • Deprem Güvenli Yerleşme ve Yapılaşmanın Sağlanması; Mevcut yerleşme ve yapıların risklerinin belirlenip depreme daha dayanıklı hale getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasıyla daha güvenli ve yaşanabilir yerleşim yerleri ve yapıların oluşturulması,
  • Tarih ve Kültür Mirasının Depremlerden Korunması; Büyük bir bölümü yığma, ahşap veya bunların karışımından oluşan mevcut tarihi yapıların envanterinin çıkarılması, deprem güvenliklerinin belirlenmesi ve yeterli güvenliğe sahip olmayan yapıların tarihi özelliklerini de koruyacak şekilde güçlendirilmelerini öngören güçlendirme tekniklerinin geliştirilmesi,
  • Depremlere ilişkin Eğitim ve Halkın Bilinçlendirilmesi Faaliyetlerinin Geliştirilmesi; Deprem konusunda bilinçlenmek, deprem zararlarını azaltmak, depreme karşı hazırlıklı olmak ve müdahaleyi kapsayan konularda en üst seviye afet yönetimi ile ilgilenen yöneticilerin ve karar vericilerin görüş birliğine varması, toplumda farkındalığın artırılması ve eğitimin geliştirilmesi ile depreme karşı direncin arttırılması konuları hedeflenmiştir.

PROJE TÜRLERİ

  • Güdümlü Projeler; UDAP kapsamında deprem riski, deprem fiziği, deprem etkileri ve sonuçları ulusal olarak uygulanabilir deprem tehlikesi konuları çerçevesindeki projelere her yıl en az bir defa web sayfamız aracılığı ile çağrı yapılmaktadır. Yönetmelik gereği kurulan UDAP-Yönlendirme Komisyonu’nca programın öncelikleri doğrultusunda belirlenen konularda ülkemizin deprem zararlarının azaltılması kapsamında ele alınması gereken projeler "Güdümlü Projeler” olarak adlandırılmaktadır.Bu kapsamda yer alan projelere 500.000 TL'ye kadar destek sağlanmaktadır.
  • Çağrılı Projeler; Kamu kurumlarımızın ve üniversitelerimizin önereceği deprem konusundaki araştırma projelerine de destek “Çağrılı Projeler” olarak adlandırılmaktadır.Bu kapsamda yer alan projelere 250.000TL'ye kadar destek sağlanmaktadır.
     

BAŞVURU FORMLARI

UDAP Proje Öneri Formu

UDAP Proje Geliştirme Raporu Formu

UDAP Proje Sonuç Formu
 

MEVZUAT

UDAP Yönetmeliği
 

DESTEKLENEN PROJELER

NO PROJE NO PROJE ADI YÜRÜTÜCÜ PROJENİN DURUMU
1 UDAP-G-12-01 Türkiye Afet Bilgi Bankası Yrd. Doç. Dr. B. Burçak Başbuğ ERKAN SONUÇLANDI
2 UDAP-Ç-12-03 İstanbul’da Afet Sonrası Geçici Barınma Alanlarının Tespitine Yönelik Model Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Himmet KARAMAN SONUÇLANDI
3 UDAP-Ç-12-04 Deprem Tehlikesine Maruz Türkiye Türü Betonarme Binalar İçin Kırılganlık Eğrilerinin Türetilmesi Yrd. Doç. Dr. Beyza TAŞKIN SONUÇLANDI
4 UDAP-Ç-12-13 CANKUŞ: İnsansız Hava Araçları Kullanılarak Kendi Kendine veya Uzaktan Kontrollü Olarak Hareket Edebilen, Deprem Hasar Gözlem ve Kurtarma Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Afet Kurtarma Sistemlerin Entegrasyonu Yrd. Doç. Dr. Selim TEMİZER SONUÇLANDI
5 UDAP-Ç-12-14 Tsunami Etkilerine Karşı Dirençli Yerleşimler için Pilot Çalışma; TEKDİY Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER SONUÇLANDI
6 UDAP-Ç-12-15 Türkiye Ulusal Sismik Kayıt Ağı için mw, ms ve ml Büyüklük Tayin Ölçeklerinin Geliştirilmesi Programlanması ve Kalibrasyonu Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZYAZICIOĞLU SONUÇLANDI
7 UDAP-G-13-14 Örtülü Aktif Fayların Yerlerinin Yeraltı Radarı (GPR) Yöntemiyle Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Cahit Çağlar YALÇINER SONUÇLANDI
8 UDAP-G-13-15 Güney Marmara Diri Faylarının Yüzey Özelliklerinin “Yersel Lidar” Kullanılarak Ölçülmesi ve Modellenmesi Doç. Dr. Volkan KARABACAK SONUÇLANDI
9 UDAP-G-13-16 Geyve (Sakarya) – Bandırma (Balıkesir) arasında Kuzey Anadolu Fay Zonunun Paleosismolojisi Prof. Dr. H. Serdar AKYÜZ SONUÇLANDI
10 UDAP-G-13-17 Eskişehir Fay Zonunun Paleosismolojisi Prof. Dr. Erhan ALTUNEL SONUÇLANDI
11 UDAP-G-13-18 Edremit Körfezi ile Balıkesir ili Arasında kalan Diri Fayların Tektonik Jeomorfolojisi ve Paleosismolojisi Prof. Dr. Hasan SÖZBİLİR SONUÇLANDI
12 UDAP-G-13-19 Kütahya Fayının Paleosismolojisi Prof. Dr. Erdin BOZKURT SONUÇLANDI
13 UDAP-Ç-13-06 Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi Prof. Dr. Sinan AKKAR SONUÇLANDI
14 UDAP-Ç-13-07 Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerinin GPS ile Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Fatih POYRAZ DEVAM EDİYOR
15 UDAP-Ç-14-02 Kocaeli İli Heyelan Hareketlerinin İzlenmesinde Fiber Optik Teknolojisinin Kullanımı Prof. Dr. Haluk AKGÜN DEVAM EDİYOR
16 UDAP-Ç-14-03 Türkiye Ulusal Sismik Kayıt Ağında Veri Kalitesinin Artalan Gürültüsünün Analizi ile Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZYAZICIOĞLU SONUÇLANDI
17 UDAP-G-14-09 AFADSİM teknolojik afetler için işletmelerin ve halkın dayanıklılığına bağlı etmen tabanlı simülasyon modelinin geliştirilmesi ve en kötü durum senaryolarında olası en yüksek sosyal ve ekonomik kayıp tahmini Yrd. Doç. Dr. Hatice ŞENGÜL DEVAM EDİYOR
18 UDAP-G-14-10 Hafif Çelik Yapılar İçin Deprem Dayanım Modelleri Doç. Dr. Serdar SOYÖZ DEVAM EDİYOR
19 UDAP-G-14-11 AFAD DAMP Uygulamasında Kritik Tesislerin Analizi ve Direkt Ekonomik Kayıplar Doç. Dr. Yasin FAHJAN DEVAM EDİYOR
20 UDAP-G-14-15 Türkiye’de Sarsıntı Harita (ShakeMap) Uygulaması Doç. Dr. Orhan D. POLAT DEVAM EDİYOR
21 UDAP-G-14-19 Erciş Depremzedelerinde Depreme Bağlı Ruhsal Sorunlar: Deprem Sonrası Göçün Etkisi Prof. Dr. Cengiz KILIÇ DEVAM EDİYOR
22 UDAP-G-15-04 Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt İstasyonlarının Zemin Parametrelerinin Belirlenmesi. Prof.Dr. Cengiz Kurtuluş DEVAM EDİYOR
23 UDAP-Ç-15-06 Mehendistlik Uygulamaları İçin GEnlik ve Ağ Tabanlı Deprem Erken Uyarı ve Alarm Sistemi (GETAlarm) Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Küyük DEVAM EDİYOR
24 UDAP-G-16-02 Deformasyon Takibi ve Hasar Dağılım Haritalarının Sentinel SAR verileri kullanılarak otomatik olarak oluşturulması: Kuzey Anadolu Fayı-İsmetpaşa pilot bölge çalışması Prof. Dr: Ziyadin Çakır DEVAM EDİYOR
25 UDAP-G-16-03 Kapadokya (Nevşehir) Bölgesindeki Kaya Düşmelerinin Arazi Lazer Taraması (TLS) Yardımıyla 3-Boyutlu (3-D) Analizi ve Kaya Düşme Tehlike Haritalarının Oluşturulması Doç.Dr. Mutluhan AKIN DEVAM EDİYOR
26 UDAP-G-16-05 İzmir Fayı Balçova Segmenti Boyunca Gözlenen Heyelan Hareketlerinin DInsar ve LiDAR Yöntemleri İle Belirlenmesi ve İzlenmesi Doç. Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI DEVAM EDİYOR
27 UDAP-Ç-16-05 Türkiye’deki Mevcut Tarihi ve Yakın Dönem Yığma Binalarda Düzlemdışı Doğrultudaki Deprem Etkileri için Hasar Limitlerinin Tespiti Doç.Dr. İbrahim Serkan Mısır DEVAM EDİYOR
28 UDAP-G-16-08 Afet ve Acil Durumlar Sonrası Halkın Toplanma Alanlarına İlişkin Kriterlerin Belirlenmesi ve Değerlendirme Yönteminin Oluşturulması, İzmir Kent Örneği Yrd. Doç. Dr. Hilmi Evren ERDİN  DEVAM EDİYOR
29 UDAP-G-16-12 Tarihi Yığma Yapılarda Deprem Hasar Limitlerinin Tespiti Yrd. Doç. Dr. İhsan Engin BAL DEVAM EDİYOR
30 UDAP-G-16-13 Uzaktan Algılama Teknolojilerinden Faydalanılarak SAR/DEM Görüntülerinin Afet Yönetiminde Kullanımı Ar-Ge Projesi  Dr. Fatih KAHRAMAN DEVAM EDİYOR

 

PROJE İSTATİSTİKLERİ

UDAP Proje No

Bursiyer Sayısı

Yabancı Bursiyer Sayısı

Toplam Bursiyer Sayısı

UDAP-G-12-01

Sosyal Bil.

İstatistikçi

 

 

1

2

 

 

 

3

Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Yabancı Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Toplam Yardımcı Araştırmacı Sayısı

İnşaat Müh.

 Psikoloji Böl.

 

 

1

 1

 

 

 

2

Yürütücü Sayısı

Yabancı Yürütücü Sayısı

Toplam Yürütücü Sayısı

İstatistikçi

 

 

 

1

 

 

 

 

1

UDAP Proje No

Bursiyer Sayısı

Yabancı Bursiyer Sayısı

Toplam Bursiyer Sayısı

UDAP-Ç-12-03

Geomatik Müh.

Jeoloji Müh.

 

 

1

1

-

-

-

2

Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Yabancı Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Toplam Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Geomatik Müh.

İnşaat Müh.

Şehir Bölge Planlama

 

2

1

1

-

-

4

Yürütücü Sayısı

Yabancı Yürütücü Sayısı

Toplam Yürütücü Sayısı

Geomatik Müh.

 

 

 

1

-

-

-

-

1

UDAP Proje No

Bursiyer Sayısı

Yabancı Bursiyer Sayısı

Toplam Bursiyer Sayısı

UDAP-Ç-12-04

İnşaat Müh.

 

 

 

3

-

-

-

-

3

Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Yabancı Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Toplam Yardımcı Araştırmacı Sayısı

İnşaat Müh.

 

 

 

2

-

-

-

-

2

Yürütücü Sayısı

Yabancı Yürütücü Sayısı

Toplam Yürütücü Sayısı

İnşaat Müh.

 

 

 

1

-

-

-

-

1

UDAP Proje No

Bursiyer Sayısı

Yabancı Bursiyer Sayısı

Toplam Bursiyer Sayısı

UDAP-Ç-12-13

İnşaat Müh.

 

 

 

3

-

-

-

-

3

Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Yabancı Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Toplam Yardımcı Araştırmacı Sayısı

İnşaat Müh.

 

 

 

1

-

-

-

-

1

Yürütücü Sayısı

Yabancı Yürütücü Sayısı

Toplam Yürütücü Sayısı

Bilgisayar Müh.

 

 

 

1

-

-

-

-

1

UDAP Proje No

Bursiyer Sayısı

Yabancı Bursiyer Sayısı

Toplam Bursiyer Sayısı

UDAP-Ç-12-14

İnşaat Müh.

 

 

 

2

-

-

-

 -

2

Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Yabancı Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Toplam Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Jeoloji Müh

İnş. Müh.

 

 

1

2

-

-

 -

3

Yürütücü Sayısı

Yabancı Yürütücü Sayısı

Toplam Yürütücü Sayısı

İnşaat Müh.  

 

 

 

1

-

-

-

 -

1

UDAP Proje No

Bursiyer Sayısı

Yabancı Bursiyer Sayısı

Toplam Bursiyer Sayısı

UDAP-Ç-12-15

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Yabancı Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Toplam Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Jeofizik Mühendisi

 

 

 

6

-

-

-

5

11

Yürütücü Sayısı

Yabancı Yürütücü Sayısı

Toplam Yürütücü Sayısı

İnşaat Mühendisi

 

 

 

1

-

-

-

-

1

UDAP Proje No

Bursiyer Sayısı

Yabancı Bursiyer Sayısı

Toplam Bursiyer Sayısı

UDAP-G-13-14

Jeofizik Müh.

İnşaat Müh.

Bilgisayar Müh.

Jeoloji Müh.

1

-

-

-

 -

 1

Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Yabancı Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Toplam Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Jeofizik Müh.

İnşaat Müh.

Bilgisayar Müh.

Jeoloji Müh.

3

-

-

-

 -

 3

Yürütücü Sayısı

Yabancı Yürütücü Sayısı

Toplam Yürütücü Sayısı

Jeofizik Müh.

İnşaat Müh.

Bilgisayar Müh.

Jeoloji Müh.

1

-

-

-

 -

 1

UDAP Proje No

Bursiyer Sayısı

Yabancı Bursiyer Sayısı

Toplam Bursiyer Sayısı

UDAP-G-13-15

 

 

 

 

-

-

-

-

 -

 -

Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Yabancı Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Toplam Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Jeoloji Müh.

 

 

 

2

-

-

-

 -

2

Yürütücü Sayısı

Yabancı Yürütücü Sayısı

Toplam Yürütücü Sayısı

Jeoloji Müh.

 

 

 

1

-

-

-

 -

1

UDAP Proje No

Bursiyer Sayısı

  

Yabancı Bursiyer Sayısı

Toplam Bursiyer Sayısı

UDAP-G-13-16

Jeoloji Müh.

 

 

 

1

-

-

-

 -

1

Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Yabancı Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Toplam Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Jeoloji Müh.

 

 

 

3

-

-

-

 -

3

Yürütücü Sayısı

Yabancı Yürütücü Sayısı

Toplam Yürütücü Sayısı

Jeoloji Müh.

 

 

 

1

-

-

-

 -

1

UDAP Proje No

Bursiyer Sayısı

 

Yabancı Bursiyer Sayısı

Toplam Bursiyer Sayısı

UDAP-G-13-17

Jeofizik Müh

 

 

 

1

-

-

-

 

1

Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Yabancı Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Toplam Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Jeoloji Müh.

 

 

 

1

-

-

-

 -

1

Yürütücü Sayısı

Yabancı Yürütücü Sayısı

Toplam Yürütücü Sayısı

Jeoloji Müh.

 

 

 

1

-

-

-

 -

1

UDAP Proje No

Bursiyer Sayısı

Yabancı Bursiyer Sayısı

Toplam Bursiyer Sayısı

UDAP-G-13-18

Jeoloji Mühendisi

 

 

 

3

-

-

-

 -

3

Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Yabancı Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Toplam Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Jeoloji Mühendisi

 

 

 

3

-

-

-

 -

3

Yürütücü Sayısı

Yabancı Yürütücü Sayısı

Toplam Yürütücü Sayısı

Jeoloji Müh.

 

 

 

1

-

-

-

 -

1

UDAP Proje No

Bursiyer Sayısı

Yabancı Bursiyer Sayısı

Toplam Bursiyer Sayısı

UDAP-G-13-19

Jeoloji Mühendisi

 

 

 

1

-

-

-

 -

1

Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Yabancı Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Toplam Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Jeoloji Mühendisi

 

 

 

3

-

-

-

 -

3

Yürütücü Sayısı

Yabancı Yürütücü Sayısı

Toplam Yürütücü Sayısı

Jeoloji Mühendisi

 

 

 

1

-

-

-

 -

1

UDAP Proje No

Bursiyer Sayısı

Yabancı Bursiyer Sayısı

Toplam Bursiyer Sayısı

UDAP -Ç-13-06

İnşaat Müh.

Jeoloji Müh.

 

 

2

2

-

-

-

4

Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Yabancı Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Toplam Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Jeoloji Müh.

Jeofizik Müh.

İnşaat Müh.

 

4

8

6

 

-

18

Yürütücü Sayısı

Yabancı Yürütücü Sayısı

Toplam Yürütücü Sayısı

İnşaat Müh.

 

 

 

1

-

-

-

-

1

UDAP Proje No

Bursiyer Sayısı

Yabancı Bursiyer Sayısı

Toplam Bursiyer Sayısı

UDAP -Ç-13-07

Geomatik Müh.

Jeoloji Müh.

 

 

1

1

-

-

-

1

Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Yabancı Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Toplam Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Jeoloji Müh.

Geomatik Müh.

Harita Müh.

 

2

3

1

 

-

6

Yürütücü Sayısı

Yabancı Yürütücü Sayısı

Toplam Yürütücü Sayısı

Geomatik Müh.

 

 

 

1

-

-

-

-

1

UDAP Proje No

Bursiyer Sayısı

Yabancı Bursiyer Sayısı

Toplam Bursiyer Sayısı

UDAP G-14-09

Bilgisayar Müh.

 

 

 

1

-

-

-

-

1

Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Yabancı Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Toplam Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Bilgisayar Müh.

Jeofizik Müh.

Jeofizik Müh.

Çevre Müh.

1

1

1

1

-

4

Yürütücü Sayısı

Yabancı Yürütücü Sayısı

Toplam Yürütücü Sayısı

Çevre Müh.

 

 

 

1

-

-

-

-

1

UDAP Proje No

Bursiyer Sayısı

Yabancı Bursiyer Sayısı

Toplam Bursiyer Sayısı

UDAP Ç-14-02

Jeoloji Müh.

 

 

 

2

-

-

-

-

2

Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Yabancı Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Toplam Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Jeoloji Müh

 

 

 

3

-

-

-

-

3

Yürütücü Sayısı

Yabancı Yürütücü Sayısı

Toplam Yürütücü Sayısı

Jeoloji Müh.

 

 

 

1

-

-

-

-

1

UDAP Proje No

Bursiyer Sayısı

Yabancı Bursiyer Sayısı

Toplam Bursiyer Sayısı

UDAP-Ç-14-03

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Yabancı Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Toplam Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Jeofizik Mühendisi

 

 

 

6

 

 

 

5

11

Yürütücü Sayısı

Yabancı Yürütücü Sayısı

Toplam Yürütücü Sayısı

İnşaat Mühendisi

 

 

 

1

 

 

 

0

1

UDAP Proje No

Bursiyer Sayısı

Yabancı Bursiyer Sayısı

Toplam Bursiyer Sayısı

UDAP-G-14-10

İnşaat Mühendisi

 

 

 

-

-

-

-

-

1

Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Yabancı Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Toplam Yardımcı Araştırmacı Sayısı

İnşaat Mühendisi

 

 

 

2

 

 

 

-

2

Yürütücü Sayısı

Yabancı Yürütücü Sayısı

Toplam Yürütücü Sayısı

İnşaat Müh.

 

 

 

1

 

 

 

0

1

UDAP Proje No

Bursiyer Sayısı

Yabancı Bursiyer Sayısı

Toplam Bursiyer Sayısı

UDAP-G-14-11

 

 

 

 

-

-

-

-

-

1

Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Yabancı Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Toplam Yardımcı Araştırmacı Sayısı

İnşaat Mühendisi

 

 

 

2

 

 

 

-

2

Yürütücü Sayısı

Yabancı Yürütücü Sayısı

Toplam Yürütücü Sayısı

İnşaat Müh.

 

 

 

1

 

 

 

0

1

UDAP Proje No

Bursiyer Sayısı

Yabancı Bursiyer Sayısı

Toplam Bursiyer Sayısı

UDAP-G-14-15

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Yabancı Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Toplam Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Jeofizik Mühendisi

İnşaat Mühendisi

Jeoloji Mühendisi

 

6

 1

 1

 

-

8

Yürütücü Sayısı

Yabancı Yürütücü Sayısı

Toplam Yürütücü Sayısı

Jeofizik Müh

 

 

 

1

 

 

 

0

1

UDAP Proje No

Bursiyer Sayısı

Yabancı Bursiyer Sayısı

Toplam Bursiyer Sayısı

UDAP-G-14-19

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Yabancı Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Toplam Yardımcı Araştırmacı Sayısı

Tıp Doktoru (Psikiatr)

 Psikolog

 

 

2

 1

 

 

-

13

Yürütücü Sayısı

Yabancı Yürütücü Sayısı

Toplam Yürütücü Sayısı

Tıp Doktoru (Psikiatr)

 

 

 

1

 

 

 

0

1