Tosya (Kastamonu), Kargı, Osmancık (Çorum), Merzifon (Amasya), Amasya ve Tokat İstasyonlarında Yapılan Jeolojik ve Jeofiziksel Zemin Etüdü Sonuçları ve Sonuçların Yorumlanması
Tosya (Kastamonu), Kargı, Osmancık (Çorum), Merzifon (Amasya), Amasya ve Tokat İstasyonlarında Yapılan Jeolojik ve Jeofiziksel Zemin Etüdü Sonuçları ve Sonuçların Yorumlanması


Mustafa Gürbüz, Turgay Kuru, Aytaç Apak

Özet


Bilindiği gibi, Türkiye topraklarının büyük bir kısmı deprem tehlikesine sahip bölgeler içerisinde yer almaktadır. Bununla birlikte, nüfusumuzun büyük bir kısmı da bu bölgelerde yaşamaktadır.

Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülmekte olan Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesinin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde Türkiye'nin aktif tektonik bölgelerine (Kuzey Anadolu Fay Zonu, Doğu Anadolu Fay Zonu, Ege Graben Sistemi) çeşitli tipte (GSR-16, SM-2, SSA-2, SMA-1) ve çok sayıda ivme kaydedici cihaz yerleştirilmiştir. Bu cihazlardan elde edilen ivme kayıtları değerIendirilirken ivme değeri ve spektrum üzerinde zeminin etkisi de belirlenmek istenmektedir.

Bilindiği gibi ölçülen ivme değeri zemin büyütmesinin etkisiyle gerçek değerini yansıtmayabilir. Örneğin 27 Haziran 1998 Adana depreminde episantra uzaklığı 15 km olan Nacarlı köyünde, zemin kireçtaşı olduğu için, max ivme 24 gal olmuş, episantra uzaklığı hemen hemen Nacarlı'nın iki katı olan Kılıçlı köyünde daha düşük bir ivme değeri beklenirken, max ivme bunun aksine 122 gal olmuştur. Bu da zemin büyütmesinin, ivme değeri üzerinde ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Bu çalışmayla, istasyonların zemin özelliklerinin ayrıntılı olarak belirlenmesiyle, değişik zeminlerdeki yer hareketinin spekturum özellikleri, zemin özelliklerinin kuvvetli yer hareketine etkisi gözlenebilir. Zemin özelliklerinden yararlanarak yapı tasarımında kullanılacak sentetik spekturumlar yapılabilir. BununIa birlikte, istasyonlardan kaydedilen deprem kayıtları değerlendirilerek, zeminin durumu da göz önüne alınarak binalara gelebilecek max ivme değerleri belirlenebilir.

Summary


Major part of Türkiye is located in the earthquake risk zone. In addition to this, most of the population are living on this area.

The Project of Strong Grond Motion Network of Türkiye is executed by the General Directorate of Disaster Affairs Earthquake Research Department. In this project different kinds of (GSR-16, GSR-18, Su-2, SSA-2, SMA-1) and many accelaration recording instruments are located on the active tectonic zones (North Anatolian Fault Zone, East Anatolian Fault Zone, Aegean Graben System). During the evaluation of the accelaration data the soil condition of the station are taken into consideration.

As it is known, sometimes the recorded accelaration data don't show the real value because of soil condition. For example, in Adana-Ceyhan earthquake of June 27, 1998 the maximum accelaration recorded at Nacarlı village ( 15 km from the epicenter) is 24 gal on the limestones and in the Kılıçlı village (35 km from epicenter) which Nacarlı the max. accelaration is 122 gal on the soft soil. This example show the soil condition is very important on the accelaration data.

In this report, the soil condition of the stations are determined to evaluate the acceleration data.