Coğrafi Bilgi Sistemindeki Konuma Bağlı Analizlerin Deprem Bölgeleri Haritasına Uygulanması
Coğrafi Bilgi Sistemindeki Konuma Bağlı Analizlerin Deprem Bölgeleri Haritasına Uygulanması


Bülent Özmen, Murat Nurlu

Özet


Coğrafi Bilgi Sistemi birçok ülkede çok çeşitli meslek dallarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde de yeterli olmamasına rağmen kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel şirketlerde kullanılmaya başlanmıştır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1972 yılından beri yürürlükte olan Deprem Bölgeleri Haritasının yerine 1996 yılında yeni bir harita yayımlandı. Bu haritaya göre Türkiye yer ivmesinin beklenen değerlerine göre beş bölgeye ayrılmıştır. Biz bu çalışmada, en son yayımlanan Deprem Bölgeleri Haritasına Coğrafi Bilgi Sisteminde yer alan analiz türlerini uygulayarak bu analiz türlerini örnekleriyle açıklamaya ve elde edilen sonuçları tablo ve şekiller halinde göstererek de bu harita hakkında bazı bilgiler vermeye çalıştık.

Summary


Geographic Information Systems (GIS) are using widely in very different occupations at the number of country. Also, It is came into use in the government, education sector and the commercial at our country. At 1996 year The Ministry of Public Works and Settlement published a new map instead of Earthquake Zones Map of Türkiye has been into operation since 1972. In according to this map, Türkiye is divided into the five different zones by considering the expected maximum acceleration values. The aim of this study is to apply the spatial analysis that exist at Geographic Systems to this map and give some information about this map. Also the some of the obtained results has been shown with tables and figures.