Global Depremlerin Cisim ve Yüzey Dalgası Magnitüdleri Arasındaki İlişkilerin Karşılaştırılması
Global Depremlerin Cisim ve Yüzey Dalgası Magnitüdleri Arasındaki İlişkilerin Karşılaştırılması


Yusuf Bayrak, Ahmet Yılmaztürk

Özet


Dünya üzerinde meydana gelmiş sığ depremler kullanılarak yüzey dalgası magnitüdü Ms ile cisim dalgası magnitüdü mb arasındaki ilişkileri incelenmiştir. Değişik kaynaklardan derlenen veri seti, 1900'den 1998'e kadar rapor edilen 7450 kadar depremi içermektedir. Fay düzlemi çözümleri yanı sıra Ms ve mb magnitüdleri bilinen olaylar önce bir bütün olarak göz önüne alınmış ve daha sonra fay türlerine göre sınıflandırılmıştır. Her iki magnitüd skalasındaki ölçümlerin hata içerdiği göz önünde bulundurularak, tüm depremler için mb=0.61Ms+2.17, dogrultu atımlı faylar için mb=0.62Ms+1.93, ters faylar için mb=0.59Ms+2.32 ve normal faylar için mb=0.71Ms+1.72 ilişkileri elde edilir. En yüksek Ms-mb farkı dogrultu atımlı, faylarla ve en düşük Ms-mb farkı ise normal faylarla ilişkili olduğu gözlenir.

Summary


Shallow earthquakes that have occurred all over the World are utilized to study the relationships between surface wave magnitude Ms and body wave magnitude mb. The data set that has been compiled from several sources consists of about 7450 earthquakes reported for the period from 1900 to 1998. The events, of which Ms and mb magnitudes and fault plane solutions are known, are considered as a whole at first and then clasified in terms of type of faulting. Assuming the measurements of both magnitude scales are in error, it is found that a relation of mb=0.61Ms+2.17 fits to all earthquakes, mb=0.62Ms+1.93 to strikeslip faults, mb=0.59Ms+2.32 to thrust faults, and mb=0.71Ms+1.72 to normal faults. It is also observed that the highest Ms-mb difference is related to strike-slip faults while the lowest Ms-mb difference is related to normal faults.