23 Şubat 1995 Kıbrıs Depremi Kaynak Mekanizması
23 Şubat 1995 Kıbrıs Depremi Kaynak Mekanizması


T.Serkan Irmak, M. Fırat Özer

Özet


Bu çalışmada, Doğu Akdeniz’deki Kıbrıs Adası'nda meydana gelen 23.02.1995 Kıbrıs Depremi'nin kaynak mekanizması saptanmıştır.

Adanın özellikle kuzeydoğusundaki ülkelerde istasyon sayısının azlığı, bölgede meydana gelen depremlerin fazla büyük olmaması ve bu depremleri kaydeden istasyonların azimutal dağılımlarının yetersiz oluşu Kıbrıs Yayı’nın tektoniğinin pek fazla bilinmemesine yol açmaktadır. Bu yüzden bölgede meydana gelen depremlerin çözümleri sürekli tartışmalara yol açmaktadır.

Depremin meydana geldiği Kıbrıs Adası’ nın kuzeybatı kenarı, Kıbrıs Yayı’nın eğim değiştirdiği bölgedir. Buranın batısında, Yay’ın eğimi 47° iken doğusunda 20° civarındadır. Bölgede yapılan detaylı çalışmalarda, birbirine paralel sol yönlü doğrultu atımlı faylanmalar olduğu bunları aralarında ters faylanmalar ve pull-apart havzaların mevcut olduğunu göstermiştir. Bu yüzden bölgedeki tektonik yapı çok karmaşıktır.

23.02.1995 Kıbrıs depreminin kaynak mekanizması, telesismik uzaklıklardaki istasyonlarda (30°<Δ˂90°) kaydedilmiş cisim dalgalarının ters çözümü vurgulanarak bulunmuştur. Telesismik cisim dalgalarının ters çözümü yönteminde, telesismik istasyonlarda kaydedilen gözlemsel sismogramlarla, yapay olarak sismogramların, şekil ve genlikleri birbirleri ile karşılaştırılmaktadır. Ters çözüm sonucunda arka arkaya iki ters faylanmaya bağlı bir olay olduğu sonucuna varılmıştır. Birinci olayın sırasıyla, doğrultu, eğim ve atımı, 194°, 84°, 87°; ikinci olayın ise, 203°, 70° 103° olarak bulunmuştur.

Summary


Source mechanism of the earthquake 23.02.1995, occurred beneath Cyprus has been investigated. There are not enough stations in the northeast of the epicenter the magnitudes of the events in the Eastern Mediterranean were not so large.

These parameters and insufficent azimuthal coverage of seimograf stations do not let us the evolution of active tectonics of the region around Cyprus. Therefore Source mechanisms of the events have been discuss for a long time.

Body waves recorded in the teleseismic distances (30°<Δ˂90°) have been used to determine the source mechanism of the event. Waveform inversion has been applied to the body wave data and observational data have been compared with the theoretical seismograms in the sense of waveform and amplitude.

Northwestern part of Cyprus were the event has occurred lies on the flank of the arc. In the west of this arcs, the slope of the arc is about 47° while it is about 20° in the east. Detailed have indicated that there are srike slip faults (left lateral), reverse faults and normal faults having left-lateral srikeslip component. The inversion results also indicated that the event is a double shock. The strike, dip and rake of the first shock are 194°, 84°, 87°respectively.

While the same are as 203°, 70° 103° for the second shock.