Anadolu’da Yer Alan On-Line Deprem İstasyonların Magnitüd Denklemlerinin Çıkarılması
Anadolu’da Yer Alan On-Line Deprem İstasyonların Magnitüd Denklemlerinin Çıkarılması


Kalafat D., Öz G. ve Kara M.

Özet


Bu çalışmada, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araşttrma Enstitüsü (KRDAE) Deprem Ağına ait ve büyük çoğunluğu Orta ve Dogu Anadolu’da olan 10 adet deprem istasyonunun süreye bağlı manyitüd denklemleri çıkartılmıştır.

Çalışmada 1 adet yerleşik, 9 adet on-line deprem istasyonunun verisinden yararlanılmıştır. KRDAE Deprem Ağına bağlı değişik istasyonlar tarafından verilmiş manyitüdler (MD) referans manyitüd olarak kulanılmıştır.

Özellikle 1995-1996 yılları arasında KRDAE Deprem Ağı tarafından kaydedilen depremler bu çalışmada kullanılmıştır. Çalışmada aşağıda verilen bağıntı kullanılarak herbir istasyona ait manyitüd denklemleri En Küçük Kareler Yöntemi (E.K.K.Y) kullanılarak çıkartılmıştır.

M = a + b Log  + c

Burada; M Depremin aletsel büyüklüğü (Süreye bağlı manyitüd).

 Depremin sismogram üzerindeki kayıt süresi (saniye)

 Depremin dış merkez uzaklığı (km),

a, b, c ise istasyona ait regresyon katsayılarıdır.

Her istasyona ait a, b, c katsayılan ve manyitüd denklemleri hesaplanmış, ayrıca bu değerlerin standart hataları, standart sapma ve korelasyon katsayıları da hesaplanarak tablolar halinde verilmiştir. Böylece Anadolu'da olan tüm depremlerin büyüklüklerinin verilmesine olanak sağlanmıştır.

Dogu Anadolu'da KRDAE tarafından deprem istasyonlarının kurulmasıyla birlikte, Batı ve Doğu Anadolu arasındaki istasyonlar arasında 1000 km'yi geçen uzaklıklar oluşmuştur. Bu sebepten dolayı, c katsayısının değeri de önem kazanmıştır. c katsayısı yapılan çalışmada genelde kullanılan istasyonlar için oldukça küçük çıkmasına rağmen özellikle episantr mesafesinin büyük olduğu durumlarda MD manyitüd değerini etkilediği görülmüştür. Dolayısıyle c katsayısının ihmal edilemeyeceği ortaya çıkmıştır.

Summary


Duration dependent magnitude equations of 10 seismic station run by Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute (KOERI) in Central and Eastern Anatolia were derived. In this study, from data 1 permanet and 9 on-line stations data were used. As a reference magnitudes, the MD magnitudes determined from the other stations of KOERI were used.

Especially, the earthquakes recorded by KOERl Seismic Network during 1995-1996 were used to estimate the duration dependent coefficients.

The coefficients were determined using least-square fitting to the following equation.

M = a + b Log  + c

Where: M is the duration-dependent magnitude ·

 is Duration of an earthquake (sec)

 is Epicentral distance (km)

a, b, c are regression constants for the stations.

The a, b, c duration-dependent cocfficients together with their standard error standard deviation and correlation coefficients were determined and are given in a table. Thus, now it is possible to give magnitude for all the events occurring in Anatolia.

After installing stations in Eastern Anatolia the distance between the stations located in Western and Eastern Anatolia increased to more than a 1000 km. This suggests that, although the c coefficients derived in this study are extremely small it will play an important role in estimating the MD magnitudes from stations having large epicentral distances.