Basit ve Kompleks Olayların İstatistiksel Dağılımı: Global Depremlerin Genel Karakteristiği
Basit ve Kompleks Olayların İstatistiksel Dağılımı: Global Depremlerin Genel Karakteristiği


Ahmet Yılmaztürk, Yusuf Bayrak

Özet


CD-ROM verileri kullanılarak Dünya üzerinde 1900 yılından bu yana oluşmuş depremlerin cisim ve yüzey dalgası magnitüdleri arasındaki ilişkiler irdelenebilir. Global hiposantr veri bankasından temin edilen toplam 20152 kabuksal olay incelenmiştir. Sismik aktivite dağılımı gözönüne bulundurularak dünya 28 ayrı bölgeye bölünmüştür. Kompleks ve basit olayların kestirimi için daha önceki çalışmalarda önerilen ampirik fonksiyonlar ve depremlerin Ms-mb ilişkileri en küçük kareler yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Sonuçlar, literatürde yayımlanan farklı bölgelere ait kaynak tipleriyle karşılaştırılmıştır. Deprem magnitüdlerinin dağılım istatistiği, doğrultu atım bileşeni olmayan ters ve normal fay mekanizmalarının basit olaylar olarak sınıflandırılabileceğini göstermiştir. Keza, dikçe bir eğime sahip olan levhalarda meydana gelen depremler de basit P dalga form ve kaynak-zaman fonksiyonlarına sahiptir. Nükleer patlatmalar için benzer sonuçlar bulunurken, doğrultu-atım bileşeni içeren küçük magnitüdlü kıtasal depremlerin kompleks veya basit olarak ayırt edilemeyeceği gözlenmiştir.

Summary


CDROM data make it possible to investigate the relationships between body and surface wave magnitudes for events all over the World since 1900. A total of 20152 crustal events from the Global Hypocenter Data Base have been studied. On the basis of the distribution pattem of seismic activity, we divided the World into 28 regions. For each region, the empirical functions, as proposed in previous studies for the prediction of simple and complex events, and the Ms-mb relations of earthquakes are calculated using a conventional least square procedure. The results are compared with the source types published in literature for different regions. The statistics of the distribution of earthquake magnitudes show that the mechanisms of the thrust and normal faulting with no components of strike-slip motion can be classified as simple events. Earthquakes that occur in a steeply dipping plane also have simple P-waveforms and source time functions. Similar results are true for nuclear explosions while small magnitude continental earthquakes with strike-slip components may not be categorized as simple or complex.