1995 Dinar Depremi Artçı Sarsıntılarının İstatistiki Değerlendirilmesi ve Makrosismik Gözlemler
1995 Dinar Depremi Artçı Sarsıntılarının İstatistiki Değerlendirilmesi ve Makrosismik Gözlemler


Öğütcü Z., İnce, Ş. ve Pınar A.

Özet


01 Ekim 1995 tarihinde yerel saat ile 17:57'de Dinar'da meydana gel en (Ms= 6.1) deprem sonrasında, B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Sismoloji Laboratuarı olarak, bölgedeki artçı depremleri kaydetmek amacı ile 02-16 Ekim tarihleri arasında Dinar ve civarında çalışmalar yapılmış olup, bu süre zarfında yüzeyde gözlenebilen kırık sistemlerinin koordinatları ile yerleşim yerlerindeki hasar durumları incelenmeye çalışılmıştır. Artçı depremlerin çözüm sonuçları ile arazide tespit edilebilen kırık sistemlerinin uyumları incelenmiştir. Artçı depremlerin günlere göre oluş sayılarının azalım ilişkisi;

Y = 130.7 * e0.16x

şeklindedir. Burada;

Y= Deprem oluş sayısı,

X = Gün'dür.

Aynca günlere göre maksimum magnitüdlerdeki azalmanın ilişkisi de

Y = 5.0 - 0.085X şeklinde olup,

Y= Maksimum Magnitüd, X= Gün'dür.

Bölgenin sismik etkinliğinin belirlenmesinde önemli rol oynayan a ve b katsayıları M≥4.0 olan deprem verileri kullanılarak 0.91 ve -0.42 olarak bulunmuş ve bölgedeki depremlerin tekrarlama periyodları belirlenmiştir.

Summary


An earthquake of magnitude Ms=6.1 took place at Dinar on October 1,1995 at local time 17:57. Between the period 2-16 October a local seismic network was operated by the staff of Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute (KOERI), Seismological Laboratory so as to monitor the aftershock activity. Besides the aftershock studies macroseismic observations such as observing the surface ruptures associated with the event and locating them by a GPS instrument, assessing the affect of the quake on the buildings were carried out. A correlation between aftershock distribution and observed surface ruptures was looked for. The following relations were derived from a statistical study of the aftershocks;

1) relation between the number of earthquake occurence versus days

Y= 130.7 * e0.16x

where Y is the number of earthquake occurence per day and X is the days after the main shock;

2) relation between maximum magnitude versus days

Y = 5.0 - 0.085X

where Y is maximum magnitude and X is the days after the main shock.

The coefficients a and b representing the long period seismic activity of the epicentral region were derived using magnitudes larger than Ms= 4.0.