13 Mart 1992 Erzincan Depremi
13 Mart 1992 Erzincan Depremi


Kalafat D.

Özet


Bu çalışmada 13 Mart 1992 Erzincan depremi (M,=6.8) çeşitli boyutları ile ele alınmıştır. Erzincan depremi, 1939 depreminden (M,=8.0) sonra ülkemizdeki olmuş en tahripkar depremlerden birisidir. Erzincan depreminin fay düzlemi çözümü yapılmış, saha gözlemleri ile irdelenmiştir ve depremin özellikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Erzincan depremi geniş, karmaşık ve kalın tortul içeren bir çek-ayır havza niteliğinde olan Erzincan ovasında olmuştur. Ova sağ yönlü doğrultu atımlı KAFZ, sol yönlü doğrultu atımlı KDAF ve sol yönlü doğrultu atımlı Ovacık fayı (OF) arasında yer almaktadır. Davarlı köyünün üstünde arazide sürekli olmayan kırıklar gözlenmiş olup, kırıkların D-B doğrultusunda devam ettiği ve bu istikamette doğuya doğru sağ yönlü ötelendiği gözlenmiştir. Aynı zamanda güneye bakan bloğun 3 cm. aşağı düştüğü gözlenmiştir. Erzincan depremi KAFZ'nun sağ yönlü doğrultu atımlı özelliğini taşımakla birlikte Erzincan ovasının bir çek-ayır basen şeklinde çalıştığının da bir güncel kanıtı olmuştur. 1992 Erzincan depreminin hemen doğusunda yer alan bir segment birkaç yüzyıldan beri kırılmamıştır. Bu segmentin uzun zamandan beri enerji biriktirdiğini düşünecek olursak, büyük bir ihtimalle 1992 Erzincan depremi, bu segment üzerindeki stress dengesini bozucu yönde etkisinden dolayı önümüzdeki yıllarda KAFZ'da daha büyük bir depremin meydana gelme olasılığını arttırmıştır.

Summary


Erzincan “13 March 1992” earthquake is investigated, in various details, in this work. The 1992 Erzincan earthquake (Ms =6.8) is the most destructive event in Turkey since the 1939 Erzincan (Ms=8.0) event. Fault plane solutions are achieved and results are compared with the field observations and the specific characters of this particular earthquake are tried to be defined. It took place beneath the complex and thick alluvial Erzincan basin associated as a pull-apart system. The basin is located at a place where the right-lateral NAFZ, the left lateral NEAFZ and the left-lateral OF (Ovacık fault) intersect. In the vicinity of Davarlı village no continuous ruptures were observed striking E-W and showing right-lateral strike-slip movement; and it was noticed that the southern block was thrown down 3 cm. The focal mechanism solution of Erzincan earthquake is worked out and it is observed that the event has normal component as well as retaining the general dextral strike slip character of NAFZ. This particular earthquake had been a current re-evidence for the pull-apart basin movement of this plain. No earthquake has been taking place on a segment to the east of the 1992 Erzincan event for a few century.

Taking into account the fact that the segment has been accumulating strain for a long time and the disturbing effect of the Erzincan 1992 earthquake on the built-up stress on the segment increase the possibility of a large earthquake on the NAFZ in the future.