Güney Batı Anadolu’nun Göller Bölgesinde Deprem Oluşumlarının İncelenmesi
Güney Batı Anadolu’nun Göller Bölgesinde Deprem Oluşumlarının İncelenmesi


Bağcı G.

Özet


Bu çalışmada, 1900-1993 yılları arasında 37° - 39° K enlemleri ve 29° - 32° D boylamları arasında yer alan Göller Bölgesinde meydana gelen depremlerin verileri, Poisson Modeli ve Gumbel Uç Değerler Dağılım Modeli esas alınarak incelenmiş ve sismik risk değerleri hesaplanmıştır. Deprem etkinliğinin göstergesi olan magnitüd-frekans bağıntısının tesbit edilmesinde, "a" ve "b" degerleri 0.1 magnitüd adımlaması ile hesaplanmıştır.

Bölgede 1900-1993 yılları arasında olmuş magnitüdleri 4.0 ve daha büyük depremlerin magnitüde göre episantır haritası hazırlanmıştır. Bu bölgede deprem etkinliğini ortaya koymak için depremlerin zaman içerisindeki dağıhmları incelenmiştir. Magnitüd-frekans bağıntısında "a", 6.184 ve "b", 0.907 olarak bulunmuştur.

İncelenen bölgedeki depremlerin gelecekte oluşma olasılıkları ve dönüş periyodları tesbit edilmiştir. Poisson modeliyle 6.0 magnitüdündeki depremin dönüş periyodu 36 yıI olarak hesaplanırken, Gumbel I modeliyle 22 yıI ve Gumbel III modeliyle 24 yıI olarak hesaplanmıştır.

Summary


In this study, earthquakes occurred in Lakes Region of Southwest Anatolia located in the region of 37° - 39° N latitudes and 29° - 32° E longitudes between 1900-1993 were investigated by using Poisson Model and Gumbel Extreme Value Distribution Model and seismic risk values were calculated. For the determination of frequency-magnitude relationship which is a measure of seismic activity, "a" and "b" values were calculated with 0.1 magnitude interval.

The epicenter map of earthquakes with magnitude of 4.0 and greater occurred in region between 1900-1993 was prepared as a function of magnitude. In order to determine the seismic activity in this zone, time distribution of earthquakes were investigated. In magnitud-frequency relationship, "a" and "b" values were calculated as 6.184 and 0.907, respectively.

In investigated area, return periods and probabilities of earthquake occurrences were determined. Return period was found to be 22 years with Gumbel I model and 24 years with Gumbel III model, while it was found to be 36 years with Poisson model.