Prefabrike Çerçeveli Yapılarda Depreme Dayanıklı Kolon-Kiriş Ek Yeri Tasarımı
Prefabrike Çerçeveli Yapılarda Depreme Dayanıklı Kolon-Kiriş Ek Yeri Tasarımı


N. Bayülke

Özet


Yerinde dökme betonarme çerçeve yapılar depremlerin enerjisini kolon ve kiriş uçlarında nafsallaşma ile tüketirler. Prefabrike kiriş ve kolon elemanlarından yapılan çerçeveli yapılarda da yerinde dökme betonarme yapılara benzer bir enerji tüketme gücü bulunmalıdır. Önce, yerinde dökme kolon-kiriş ek yerleri için gerekenler ve bu ek yerlerinin tersinir yükler altındaki davranışları verilmektedir. Bazı prefabrike kolon-kiriş birleşim sistemlerinin deneysel davranışları deprem dayanımı bakımından değerlendirildikten sonra prefabrike birleşim yerlerinde deprem açısından yeterli davranış için gerekenler verilmektedir: 1-beton ve donatının ek yerinde sürekliliği, 2-ek yerindeki yerinde dökme betonun etriyelerle kısıtlanması, 3-ek yerindeki boyuna donatının burkulmaması için yeterli etriye ile sarılması, 3-boyuna donatının yeterli ankraj boyunun olması ve 4-donatıda sürekliliği sağlamak ve elemanları bağlamak için kaynak kullanılmaması.

Summary


Cast in place reinforced concrete frame buildinqs dissipate earthquake enerqy by the formation of hinges at the ends of beans and columns. frame buildings made from prefabricated bean and column elements should have an energy dissipation capability similar to the cast in place reinforced concrete structures. First, requirements for cast in place bean-column joints are presented and the hysteresis behaviour cast in place joints are stated. Experimental behaviour of several precast bean column joints are evaluated from the standpoint of earthquake resistance. Finally requirements for sufficient earthquake bebaviour of precast joints are presented: 1-continuity of reinforcement and concrete, 2-confinement of cast in place concrete at the joint by ties, 3-Sufficient ties for tbe prevention of bucklinq of longitudinal reinforcements, 3-sufficient development of longitudinal reinforcement and 4-refraining from welded connections and reinforcement.