28 Ocak 1994 Manisa Depremi ve Bölgenin Deprem Etkinliği
28 Ocak 1994 Manisa Depremi ve Bölgenin Deprem Etkinliği


Türkeli N. ve diğerleri

Özet


Fay düzlemi çözümleri Batı Anadolu ve Kuzey Ege'nin kuzey-güney yönlü uzanımlarından etkilendiğini, bölgede doğu-batı sıkışması olduğunu ortaya koymaktadır. Bu tektonik yapılanma bölgede doğu-batı yönlü graben sistemlerinin yoğunluk kazanmasına ve temelde, yörede izlenen deprem aktivitesine neden olmaktadır.

Bu çalışmada 28 Ocak 1994'de Manisa ili başta olmak üzere. İzmir, Aydın, Balıkesir ve yakın çevrelerindeki yerleşim birimlerinde de kuvvetlice hissedilen ve hafif hasara neden olan deprem ile bölgede meydana gelen deprem etkinliği ve bu etkinliğin çevre tektoniği ile ilişkisi incelenmiştir. Manisa depreminin ardından meydana gelen artçı şoklar Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü deprem alet şebekesi tarafından kaydedilmiş ve yapılan çalışma sonucunda özellikle Manisa ilinin kuzeybatısında ve güneybatısına doğru artçı şokların dağıldığı gözlenmiştir. Depremden hemen sonraki iki hafta içerisinde yaklaşık 800 adet deprem kaydedilmiştir. Bu depremlerin yoğunluğunun magnitüdü 2.3-2.6 arasında değişmektedir. Diğerlerinin ise magnitüdü 4.0 'dan küçük olup hafif şiddette depremlerdir. Batı Anadolu Türkiye'nin nüfus ve endüstri yoğunluğunun en fazla olduğu bölgedir. Bu bölgede olması muhtemel büyük bir depremin çok önemli boyutlarda can ve mal kaybına neden olacağı açıktır. Bu nedenle, bölgenin tektonik özelliklerinin, olası aktif fayların yer bilimcileri tarafından iyi bir şekilde tanımlanması ve bölgenin depremselliğinin sürekli izlenmesi gereklidir.

Summary


Fault plane solutions reveal that west part of Anatolia and North Aegean are affected from extension in north-south direction and from the presence of an east-west directed compression in the region. This kind of tectonical structure preceded to concentration of east­ west directed graben systems and is the main cause of existing earthquake activity . In this study thy earthquake of January 28,1994, which was strongly felt dominantly in Manisa and however less in İzmir, Aydın , Balıkesir and in the inhabited units in their vicinities ans caused some destruction, has been examined as well as the earthquake activity occurred in the region and its connections with tectonics of the region. The aftershocks of Manisa Earthquake was recorded by the seismic network of Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute and the examinations disclosed that aftershocks spreaded towards north-west and south-west of Manisa Earthquake. After the main one. 800 more earthquakes were recorded. Most of these earthquakes had magnitudes changing in the range 2.3.and 2.6 . And the other were low intensity earthquakes and had magnitudes less than 4.0. West of Anatolia is the most populated and most intensively industrialized region of Turkey. It is clear that a probable earthquake in the region will certainly cause a high degree of a life and economical losses .Therefore, the tectonical specifications and potantially active faults of the region have to be identified and examined by seismologist and geologist and its earthquake activity should continuously be kept under observations