Karkheh(İran) Baraj Yeri ve Göl Alanının Deprem Risk Analizi
Karkheh(İran) Baraj Yeri ve Göl Alanının Deprem Risk Analizi


Yüksel F.A., Khalılı A.

Özet


A dam has been planed to build on Kakheh (İran) river which is located at Zagros folded belt near south of Zagros suture belt, in order to flood control energy production and irrigation. In this study, we are investigated seismic risk of the dam area and vicinity (46°.00-50°.00) E and (30°.50-34°.50) N by using instrumental earthquake data in a period of 1900-1990. Fisher-Tippett Type-I (Gumbel) and Type-III (Weibull) statistical method are empioid. If a 100 years period is accepted as a economic structural life for the dam. the expected maximum magnitude would be M=7 .14 for the study area. According to Gumbel method. the probability of occurrence of an M=7.14 earthquake. would be 63.13% for the mentioned period. According to the result of Weibull method, earthquakes with magnitude of M≥5.0 would have over 58.8% -which means very high risk-occurence probability for 2 years or higher. By deterministic approach, maximum ground acceleration(a) and the largest regional eartquake cofficient are calculated as 464.83 cm/sn2 and 0.474 respectively by using three different equations.

Summary


Zagros kenet kuşağının G inde. Kıvrımlı zagros bölgesinde yer alan, Karkheh nehri üzerinde taşkın kontrolu enerji üretimi ve sulama amaçlı bir barajın yapılması planlanmaktadır. Bu çalışmada: yapılması düşünülen barajın insaat alanı ve çevresinin (46°.00-50°.00) D boylamı ve (30°.50'-34°.50') K enlemleri arasında, 1900-1990 zaman aralığında oluşmuş depremlerden yararlanılarak bölgenin deprem risk analizi için Fisher-Tippett Tip-I (Gumbel) ve Tip-III (Weibull) olasılık dağılım yöntemleri uygulanmıştır.

İnceleme bölgesinde yapı ekonomik ömrünün 100 yıl olması durumunda beklenebilecek en büyük magnitüd M=7.14 dür. Gumbel yöntemine gore bölgede oluşmuş M=7.14 magnitüdlü bir depremin meydana, gelme olasılığı, 100 yıllık yapı ekonomik ömrü için %63.13 dur. Weibull yönteminin sonuçlarına gore Magnitüdü M≥5.0 olan depremler 2 yıl ve 2 yılın üzerindeki zaman süreçleri için %58 in üzerindeki olasılık ile yüksek deprem riski gösterirler. Baraj yeri ve çevresi için deterministik yaklaşımla üç farklı azalım bağıntısı kullanılarak bölgenin maksimum yer ivmesi a=464.83 cm/sn2 ve maksimum ivmenin deprem, bölge katsayısı Co=0.474 olarak hesaplanmıştır.