Türkiye’de 1981-1988 Yılları Arasında Oluşmuş Şiddetli Depremler (Ms≥ 5.5) ve Sonuçları
Türkiye’de 1981-1988 Yılları Arasında Oluşmuş Şiddetli Depremler (Ms≥ 5.5) ve Sonuçları.


Ayhan E.

Özet.


Bu çalışma 36° - 42° Kuzey Enlemleri ve 26° - 45° Dogu Boylamlarının sınırladığı alanı kapsar. Bu bölgede 1881 – 1988 yılları arasında oluşmuş, büyüklüğü Ms≥5.5 olan 249 adet deprem çalışmada kullanılmıştır. 1881- 1902 yılları arasında depremin büyüklüğü episantr (Dış merkez, merkez üstü) daki maksimum şiddet lo ile belirlenmiş, 1902'den sonrası için ise yüzey dalgası magnitüdü Ms kullanılmıştır. Depremlerin dış merkez dağılımları belirli zaman kesitlerini ve tüm süreyi kapsıyan düzende haritalarda belirtilmiştir. Türkiye'deki mevcut diri (aktif) faylar ile deprem dış merkezleri Sismotektonik haritada belirtilmiştir. Ms= 7.0 olan depremlerin dış merkezleri ve oluş yılları da yine ayrı bir harita üzerinde belirtilmiştir. Depremlerin bir yıl içindeki oluşum sayıları magnitüd veya şiddet sınıflarına göre ve sınıflama yapılmadan tüm süre icin hesaplanmıştır. Depremlerde açığa çıkan enerjiler hesaplanılarak enerji dağılımı haritası çizilmiş olup, belirli zaman kesitleri için bunların dağılımı da verilmiştir. Türkiye'deki diri fay zonlarından en önemlileri olan Kuzey ve Doğu Anadolu Fay Zonları boyunca inceleme süresince açığa çıkan enerji dağılımları 3 değişik profilde incelenmiştir. Ayrıca depremlerden sonra yapılan saha gözlemlerini, can ve mal kayıplarını içeren bilgiler ve bu bulgulara gore hazırlanmış eşşiddet (izoseist) haritaları da verilmiştir..

Summary.


This study contains the earthquakes in a region bordered by 36° - 42° North Latitudes and 26° - 45° East Longitudes. 249 earthquakes have been used in the study, in an interval of 1881 - 1988, and a magnitude range Ms≥ 5.5 For the years of 1881 - 1902 the maximum intensity (I0) at the epicenter used instead of magnitude and after the year 1902 surface wave magnitudes (Ms) have been used. Distribution of epicenters for certain time intervals and whole period have been shown on the maps. The existing active faults and the epicenters have also shown on the seismotectonic map. The earthquakes which magnitudes (Ms ≥7.0) are indicated on a seperate map with their occurence years. The occurence numbers of the earthquakes according to their magnitudes and or intensity classes are shown and another figure shows annual occurence numbers of the earthquakes without any magnitude classfication. From the determined relased energies of the earthquakes, an energy distribution map had been drawn, and distributions of the relased energies for the certain intervals are also given. The released energy distribution of the earthquakes of North Anatolion Fault zone and East Anatolion Fault Zone are also investigated in there different profiles. Apart from these the information from the field observations and casualities are also indicated, and isoseist maps are drawn.