24 Nisan 1988 Kuzey Marmara Denizi Depremi ve Artçı Deprem Etkinliği
24 Nisan 1988 Kuzey Marmara Denizi Depremi ve Artçı Deprem Etkinliği.


Ayhan E., Kalafat D., İnce Ş., Öğütçü Z.

Özet.


Bu çalışmada 24 Nisan 1988 Kuzey Marmara Denizi depremi (mb = 5.0) ve onu izleyen deprem etkinliği 1000 saatlik bir sure icinde incelenmiştir. Bu incelemede Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi deprem istasyonları ağının verisinden yararlanılmıştır. Ana depremin dış merke­ zinin koordinatları 40.93° Kuzey enlemi, 28.07° Doğu boylamı olarak bu­ lunmuştur. Artçı depremlerden 14 adetinin episantr çözümü yapılmıştır. Aynca bölgenin depremselliğine genel bakış sırasında, Marmara deni- zinin tektonik yapısına ait İ.Ketin (1966) ve A. Barka (1987) tarafından öne sürülen modellerin deprem dış merkez dağılımları ile uygunluk gös­ terdikleride saptanmıştır. Ana depremin eşşiddet haritası standard anket değerlendirmesi yapılarak çizilmiş olup episantr'daki şiddet V olarak bu­ lunmuştur..

Summary.


In this study the properties of me aftershock sequence and the iso­ seismal map of the northern Marmara sea earthquake ,of April 28, 1988 (mb = 5.0) which took place in the Marmara region are investigated. The data were obtained from Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Observatory seismic network. Epicenter of the main shock ,calculated as 40.93°N and 28.07°E, the origin time was 20 49 34.3 U.T. Locations of 14 aftershocks have been determinated for 1000 hours after the main shock. Apart from this, while investigating the seismicity in general in the Marmara sea region, a coincidence has been found between the distribution of the epicenters and the models of the tectonical structure of the region (İ. Ketin 1966., A. Barka 1987). lsoseismal map of the main shock is prepared by interpreting of the replies to questionnaires and the intensity at the epicenter was found as V.