Sayısal Sismolojideki Gelişmeler
Sayısal Sismolojideki Gelişmeler.


Ezen Ü.

Özet.


Sismoloji son yıllara, sayısal verilerin toplanması ve analizi için geliştirilen teknolojideki ilerlemelerin getirdiği ve sürekli artan imkanların desteğinde girmiştir. Geçirdiğimiz bu son on yılda, mikrobilgisayarlarda basit biçimde uygulanabilen oldukça karmaşık sinyal analizlerini yapabilir düzeyde, sayısal verilerin depolanması ve işlenmesi konusunda çok hızlı ilerlemeler kaydedilmiştir. .

Sayısal sismolojideki bu gelişmeler, deprem kaynak mekanizması çalışmaları, atenüasyonun incelenmesi, küresel ölçekteki yapısal çalış­ malar, kayıt dizinleri çalışmaları, küresel-bölgesel ve yerel deprem şebekesi kurma çalışmaları, kıtasal ve denizel alanlarda yapılan yansıma profili çalışmaları, prospeksiyon çalışmaları ve kuvvetli-yer hareketini konu alan çalışmalar olmak üzere sismolojinin tüm araştırma alanlarında kendini göstermiştir. .

Küresel ölçekte, çok sayıda ülke ve kuruluşlar halen sayısal sismolojik kayıt düzenine angaje olmuşlar, bazıları ise sayısal kayıt almaya doğru hızlı bir geçiş sürecinin içine girmişlerdir..

Summary.


Seismology has entered the recent years with increasing opportunities presented by advances in the technology for gathering and analysis of digital data. During the past ten years there have been rapid advances in digital data storage and processing capability that are making relatively sophisticated signal analysis simple to carry out on microcomputers. .

These developments in digital seismology pervade all aspects of seismology and apparent strong-motion studies, exploration activities, continental and marine reflection profiling, global-regional and local network and array studies, and large-scale global studies of structure, attenuation and source mechanism. On a global basis the number of countries and organizations currently engaged in some type of digital seismic monitoring is already impressive and others are rapidly moving toward digital recording.