Yatay Yüklerin Etkisi Altında Bulunan ve Çerçeve Kayma Rijitliği Yapı Yüksekliğince Nonlineer Değişen Yapılarda Yatay Yerdeğiştirmelerin Hesabı
Yatay Yüklerin Etkisi Altında Bulunan ve Çerçeve Kayma Rijitliği Yapı Yüksekliğince Nonlineer Değişen Yapılarda Yatay Yerdeğiştirmelerin Hesabı.


Ertutar Y.

Özet.


Yatay yüklerin etkisi altında bulunan çerçeveli çok katlı yapılarda iç kuvvetlerin ve yerdeğiştirmelerin hesabı, yapı mühendisliği alanında önemli bir yer tutar. Kesit tesirleri ve yatay yerdegiştirmelerin hesaplanabilmesi için mevcut olan degişik yöntemlerden birisi Diferan­ siyel Denklem Yöntemidir. Bu yöntemde yapıyı oluşturan çerçevelerin kayma rijitlikleri, dolayısıyla kolon ve kiriş boyutları yapı yüksekliğince sabit olarak dikkate alınmaktadır. .

Diferansiyel Denklem Yöntemi, proje mühendisini hesaplarda sliratle sonuca götürmesi ve taşıyıcı elemanları bir tek düzleme indirgeyerek,çözümü elastik bir eğrinin belirlenmesinde araması ve bilgisayara gerek duyulmayan nitelikte olmasından kolayca taraftar bulmaktadır. .

Bu çalışmada, çerçevelerin kayma rijitliğinin yapı yüksekliğince nonlineer olarak değiştiği kabul edilerek Diferansiyel Denklem Yöntemini kullanmak suretiyle çok katlı yapıların yatay yerdeğiştirme miktarının hesabına ilişkin bağıntılar elde edilmiştir. .

Bağıntılar önce deprem yönetmeliğinin öngördüğü üçgen yayılı yük için, sonra ise üniform yayılı rüzgar yükü için elde edilmiş ve her iki durumu kapsayan bir örnek sunulmuştur. .

Summary.


Computation of internal forces and displacements for multi-story frame systems under horizontal loads is an issue of great significance in construction engineering. One of the various methods that can be used to determine internal forces and displacement is the "Differential Equation Method". In this method, the shear-rigidity of the frame system, and consequently the dimensions of beams and columns, are considered to remain constant with respect to the height of the building. .

The Differential Equation Method has gained popularity among project engineers for a number of reasons. First, it is not time-consuming but leads to the results fast despite the fact that it does not require any computer work. Second, it conforms all the load-carrying elements onto a single plane and searches for the solution by means of determining an elastic curve. .

In the present study, the shear-rigidity of the frame system is assumed to vary in a nonlinear form with the height of the building. _Then by means of the Differential Equation Method, expressions are obtained for the computation of horizontal displacements in case of multi-story buildings. .

These expressions are first attained for triangular loading conditions as foreseen by the earthquake design standards and then for uniformly distributed wind loads. These approaches are demonstrated in an example that involves both loading conditions.