Rayleigh Dalgalarının Güney Ege Denizindeki Bölgesel Atenüasyonu
Rayleigh Dalgalarının Güney Ege Denizindeki Bölgesel Atenüasyonu.


Ezen Ü.

Özet.


Bu çalışmada episantrları Girit Adası güneyinde sıralanmış 6 tane ve yedincisi Anadolu yarımadasının güneybatı sahiline yakın toplam 7 depremin Rayleigh yüzey dalgalarının genlik spektrumları incelenerek, Güney Ege Denizi altındaki yerkabuğunun atenüasyon karakteristiği araştırılmıştır. .

Bu inceleme yapılırken, karışık yörünge (deniz + kara) izleyerek, gelen depremlerin karada izledikleri yörüngenin, tamamen karasal yörünge izleyen deprem tarafından temsil edilebileceği kabulü yapılmıştır. .

Ayrıca incelenen depremlerin azimutal dağılımları, magnitüdleri ve odak derinlikleri birbirlerine yakın olduklarından, hepsinde kaynaktaki etkili hareketin geometrisinin aynı olduğu kabulu yapılmıştır. Bunun sonucu olarak sadece karasal yörünge izleyen deprem verisinden elde olunan spektral genlikler ile deniz+kara yörüngesi izleyen deprem verilerinden bulunan spektral genlikler birbirlerine oranlanarak belli bir frekans bandı için atenüasyon katsayısı değerleri saptanmıştır. .

Saptanan atenüasyon katsayısı değerlerinin yüzey dalgalarının 8-17 saniye gibi dar bir periyot aralığındaki enerjiyi içermelerinden yerkabuğunun tabanına yakın kesiminin atenüasyon karakteristiğini temsil ettiği açıktır. Bölge için saptanan atenüasyon katsayısı değerleri (10-20x10-4 km-1), kıtalar altındaki kabuk için dünya ortalamalarının (4-5x10-4 km-1) yaklaşık iki ile dört katı mertebesindedir. .

Güney Ege denizinde ilgilenilen yörünge doğrultusunda NE-SW şiddetli bir atenüasyonu vurgulayan bu farklılığı, kabuğun derin olmayan kısımlarındaki yüksek termal rejimin mevcudiyetine yormak mümkündür.

Summary.


.

At this study, the continental path of six earthquakes which are propagated through the sea and continent was assumed to be representable, by the path of seventh earthquake which is propagated through the continent. .

Furthermore, azimuthal distribution magnitudes and focal depths of all these earthquakes are very close to each other. Theref'ore, it was assumed that force geometry at the source is same for all these earthquakes. From this assumption, the attenuatian coefoficient values for a known frequency band have been determined by taking a ratio of the spectral amplitudes which were obtained from the earthquakes are propagated through the continent and through the sea+continent. .

The obtained attenuation coefficient values represent the attenuation characteristics of parts near to bottom of crust. Because, these attenuation coefficient values were computed from the surface waves with a narrow, period range (between 8 and 17 seconds). The obtained attenuation coefficient values (10-20x10-4 km-1) are approximately two or four times greater than the world averaga values (4-5x10-4 km-1) for the continental crust. .

This difference at the attenuation along the NE-SW direction in the south Aegean Sea can be attributed on to the existence of the high thermal regime are in the parts near to bottom of crust beneath the southern Aegean Sea.