Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun İzmit- Kastamonu Kesiminin Tarihsel Dönem (1900 Öncesi) Deprem Etkinliği
Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun İzmit- Kastamonu Kesiminin Tarihsel Dönem (1900 Öncesi) Deprem Etkinliği.


Sipahioğlu S. ve Gündoğdu O.

Özet.


Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun, Depremleri Önceden Belirleme Ulusal Araştırma Projesi kapsamına giren kesiminin tarihsel dönem deprem etkinliğini ortaya koymak için H.Soysal, S. Sipahioglu, D. Kolçak, Y. Altınok (1981)'un hazırladıkları "Türkiye ve Çevresinin Tarihsel Deprem Kataloğu" adlı kaynaktan yararlanılmıştır.

Yukarıda söz konusu edilen ve M.Ö. 2100 ile M.S. 1900 yılları arasının depremlerini içeren katalogdan çıkarılan veriler, Tablo 1'de listelenmiş bulunmaktadır. Bunlardan, şiddetleri VIII ve daha yukarı olanlarla ilgili betimsel bilgiler, Tablo 1'den hemen sonra ayrı olarak verilmektedir. Tablo dan da görülecegi gibi, araştırma bölgesinde, tarihsel dönemde 34 adet deprem olmuştur. Bu 34 depremden yalnız üçünün dış merkez koordinatlarında, birinin ise şiddet değerinde belirsizlikler bulunmaktadır.

Mevcut verilere göre, M.S. 19 yılından önceye ait bir deprem etkinliği gözükmemektedir. Bu araştırma ile, bölgenin tarihsel dönem depremlerinin zaman ve uzay dağılımlarıyla bunların şiddet-frekans ilişkilerine bazı yaklaşımlar getirilmeye çalışılmıştır.

Summary.


The data related with, the historical earthquakes which occurred within the İzmit- Kastamonu segment of the North Anatolian Fault Zone was obtained from the catalog prepared by H.Soysal, S.Sipahioğlu, D. Kolçak, Y. Altınok (1981).

As it was pointed out in the above mentioned catalog, it covers really long history in the past (BC 2100 - 1900 AD). But, the history of the past earthquakes of the research area does not tend such a long period. Now, we have only information for the earthquakes which occurred between 19 and 1895 AD. These were listed in Table I. In addition this, some descriptions for the earthquakes of intensity VIII and greater will be given after Table I.

Taking into consideration of the data listed in Table I, we tried to realize the time and space distributions of the historical earthquakes. At the end, it has been understood that there are two active area in the region which produced large earthquakes in the past:

a. İznik - İzmit - Adapazarı area,

b. Kastamonu - Çannkırı area.

A very exciting result appeared in the time distribution that there is a kind of gap between 715 and 1688 AD although very intensive earthquakes had occurred before 715 (19-715 AD) and after 1688 (1688-1895 AD).