Deprem Araştırma Bülteni (21. Sayı)
İstanbul-Kandilli Deprem İstasyonu İçin Süreye Bağlı Magnitüd Denklemi.


Alsan E.

Özet.


Aralık 1970 - Aralık 1977 dönemi içinde Batı Türkiye ve civarında meydana gelen 98 depremin, kısa peryotlu düşey Teledyne-Geotech sismografının kayıtlarındaki sinyal sürelerinden yararlanmak suretiyle, İstanbul-Kandilli Rasathanesi merkez deprem istasyonu (iSK) için sinyal süresi ve episantr uzaklığına bağlı magnitüd denklemi arştırılmıştır. Magnitüdleri. 3.4 - 5.7, episantr uzaklıkları 63 - 570 km. arasında değişen ve ocak derinlikleri 70 km. ye kadar olan depremlerin en küçük kareler metoduyla analizi, aşağıda verilen doğrusal bağıntıya uygunluğun en yüksek olduğunu göstermiştir. mb = 0.129 + 2.215 log t + 0.001 delta Burada mb cisim dalgası magnitüdü, t sinyal süresi, delta ise episantr uzaklığıdır. (mb - log t) bağıntısının geniş bir magnitüd aralığı içindeki depremlere, özellikle yerel depremlere, kolayca uygulanması; genliğe dayanan magnitüd denklemleriyle yapılan tayinlere göre daha çok sayıda depremin magnitüdünü tayine olanak verecektir.

Summary.


Using the signal durations on Teledyne-Geotech seismograms for 98 earthquakes wthich are occurred in West Turkey and surrounding areas during the period December 1970 - December 1977, the relation between magnitude, signal duration and epicentral distance have been investigated for the istanbul-Kandilli Observatory seismic station (ISK). The dalta involved the earthquakes with magnitudes 3.4-5.7, epicentral distances 63- 570 km and focal depths less than 70 km. The leastsquares fit of the data has shown a good correlation for the linear relation given below mb = 0.129 + 2.215 log t + 0.001 delta where mb is the body wave magnitude, t signal duration and delta, epicentral distance. The method of duration is very simple for routine magnitude determinations and (mb - log t) relation can be used for the earthquakes being in a large magnitude range. Because of these advantages, magnitude-duration relation will increase the number of magnitude determinations, especially for local earthquakes, in comparison to the determinations obtained by using magnitude-amplitude relations.