Deprem Araştırma Bülteni (9. Sayı)
Banjaluka Şehrinin Sismik Mikrobölgeleme Etüdü ve Mühendislik Sismolojisi Araştırma Çalışma Projesi.


Stonkoviç M.

Çeviren.


Tabban A.

Özet .


26-27 Ekim 1969 Depreminden hemen sonra bilimsel ve mesleki elemanlardan meydana gelen bir gurup, bu depremin “episantr zonunda arazinin sismik Mikrobölgelendirilmesi ve Banjaluka'nın kentsel bölgesinin ayrıntılı olarak incelenmesi” projesi'ni hazırlamışlardır. Bu projede öngörülen çalışmaların gayesi, Bonsanska-Krajma bölgesindeki şiddetli depremlerin oluşu incelenerek, Banjaluka'nm yeni İmar planı için, gerekli jeolojik ve sismolojik baz haritaları geliştirmektir. Mühendislik Sismolojisi araştırması, yeni imar planı için zorunlu olan sismik mikrobölgeleme haritasını elde etmek ve kentin belirli zonlarındaki sismik şartları göz önüne alarak şehircilere, mimarlara ve mühendislere tavsiyelerde bulunmak "Sismik bölgelerde yapılacak yapılar için geçici teknik yönetmeliklerin kriterlerine uygun olarak, Banjaluka kenti için proje, sismik katsayıları tayin etmek gayeleri ile planlanmıştır.

Summary.


Immediately after the earthquake of 26. and 27. Oct., 1969 a group of scientific and professional workers prepared: ''Project for regional investigation of the epicentral zone of the 26. - 27. Oct, 1969 earth­ quake for the purpose of the seismic microzoning of the terrain and detailed investigations of the urban of Banjaluka also for the seismic micro zoning of the terrain." The purpose of the whole design work as to investigate the occurance of strong earthquakes in the area of Bosanska Krajina in order to elaborete necessary geological and seismological base maps necessary for the new urban plan of Banja Luka. The Engineering seismological research work has been designed in order to obtain the Seismic micro-zoning map as essential engineedng seismological basic map for the new urban plan, and also, after taking into consideration the local seismic conditions of the ground for certain zones of the town area, to give recommendations for urban and architectural-engineering designing, as well as to determine the designing forces for the town area of Banjaluka following the construction in seismic areas.